Fyra steg till en teknisk beskrivning

ama-4steg

Steg 1 

 • Knyt beskrivningen till AMA
  - ”Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 16
  - ”Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 16 och AMA Hus 14”

För att knyta en beskrivning till AMA måste den inledas med ”Denna tekniska beskrivning ansluter till fackområde årtal.” Denna text ska skrivas innan första kod och rubrik.

Exempel: ”Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 16”.
Med den inledande meningen kopplas beskrivningen i projektetihop med aktuell AMA-generation och reglerna för AMAs tillämpning gäller.

Principen är densamma om beskrivningen ansluter till flera fackområden.
Exempel: ”Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 16 ochAMA Hus 14”.

Steg 2

 • För in koder och rubriker som är aktuella i projektet
  - börja längst ner i pyramiden
 • Utgå från RA
  - innehåller fler koder än AMA
 • Kontrollera mot AMA-nytt
  - det kan finnas förändringar i   koderna som används i projektet

För in koder och rubriker som är aktuella för projektet i beskrivningen. Börja alltid med koder och rubriker på så låg nivå som möjligt. Utgå ifrån RA som även innehåller koder och rubriker som saknar text i AMA.

Kontrollera mot senaste AMA-nytt om det blivit någon förändring bland de koder och rubriker som ska användas i projektet.

Steg 3

 • För in texter som är projektspecifika
  - komplettera AMAs texter
 • Ta hjälp av RA
  - bedöm vilka råd som relevanta för projektet
 • Kontrollera mot AMA-nytt
  - krav kan ha ändrats
  - råd kan ha tillkommit
 • Hänvisa aldrig till RA eller AMA-nytt
  - för in aktuell text

Komplettera koder och rubriker med projektspecifik text. AMAs texter är generella och allmänt formulerade och kan behöva kompletteras. Utgå från RA som innehåller råd om uppgifter som beskrivningen kan kompletteras med. Bedöm vilka texter som är aktuella för projektet.

Kontrollera mot AMA-nytt om någon text som är aktuell i projektet har påverkats.
Hänvisa aldrig till RA eller AMA-nytt i beskrivningen. För i stället in aktuell text från dessa publikationer.

Steg 4

 • AMAs text kan ändras
  - om den inte är relevant i projektet
 • Visa ändring tydligt
  - helst under samma kod och rubrik som den ändrade texten
 • Tydliga ändringar hjälper den som läser beskrivningen

Texten i AMA kan ändras om den inte är relevant i det aktuella projektet. Ändringen ska helst skrivas in under samma kod och rubrik som
i AMA och det ska tydligt framgå om det är en del av texten eller om hela AMAs text berörs.

Ändringen kan formuleras på lite olika sätt beroende på omfattningen.

Exempel

Med ändring av text i AMA gäller att ……

Stycket ”….” i AMA ersätts med ”……”

Enligt företrädesregeln är det inte nödvändigt att beskriva ändringar i AMAs texter enligt exemplen ovan. Däremot underlättar det för läsaren om eventuella ändringar görs på ett tydligt sätt.