Beskrivningens roll i projekten

En teknisk beskrivning i anslutning till AMA har en viktig roll bland de handlingar som tas fram för upphandling och produktion av bygg- och anläggningsprojekt.

Beskrivningen ingår i förfrågningsunderlaget som ligger till grund för anbudsgivningen. Den ingår också i konstraktshandlingarna i avtalet mellan beställare och entreprenör och är en av de handlingar som behövs för materialinköp och i arbetet på byggplatsen. Beskrivningen är tillsammans med ritningarna underlag för entreprenörens arbetsberedning på byggplatsen när arbetsmomenten ska utföras och resultatet kontrolleras.

Beskrivningen kan ingå i relationshandlingar som överlämnas till beställaren när projektet är färdigställt. Beskrivningen blir då tillsammans med övriga relationshandlingar en dokumentation om vad som har byggts. Innehållet i beskrivningen ligger också till grund för instruktioner för drift och underhåll av anläggningar, byggnader och installationer.

Beskrivningen används med fördel i tidiga projekteringsskeden. Tidigt i projekteringen upprättar man ofta översiktliga beskrivningar av byggnadsverkets tekniska funktioner och uppbyggnad. Sådana beskrivningar ingår ofta vanligen i systemhandlingarna eller huvudhandlingarna. Syftet med dessa är att fungera som underlag för detaljprojektering och som dokumentation vid kontakter med myndigheter, långivare, lokalbrukare med flera. De är också ett viktigt underlag för översiktliga kostnadsberäkningar.

En teknisk beskrivning ingår i

  • Programhandlingar (program)
  • Systemhandlingar/huvudhandlingar (förprojektering)
  • Förfrågningsunderlag (detaljprojektering inför upphandling)
  • Bygghandlingar (arbetsritningar för produktion)
  • Relationshandlingar (förvaltning)

Arbetet med ritningar och beskrivningar bör göras parallellt. Ritningar för form och läge. Beskrivningar för kvalitetskrav på material och arbetsutförande.

I arbetet med att samordna handlingarna i ett projekt är det en fördel att samma person kan producera och ansvara för både beskrivningar och ritningar. Beroende på typ och storlek av projekt är det inte alltid möjligt i praktiken. Det är då viktigt att den som ansvarar för ritningarna är väl förtrogen med AMAs texter, vad som ska skrivas i en beskrivning och vilka uppgifter som ska finnas på ritningarna. Med regelbundna genomgångar och kontakter mellan beskrivningsförfattare och ritningsansvariga undviker man många fel och onödigt arbete.