Referensverket AMA

ama-device_stor2

AMA finns som tryckt bok, e-bok och onlinelösning för mobil, platta och dator.

AMA: regler

AMA Anläggning är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. AMA Anläggning 13 är den senaste generationen av AMA Anläggning. Tillhörande verk är RA Anläggning 13 och MER Anläggning 13.

Det finns några viktiga saker att tänka på när du arbetar med AMA, både när det gäller upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten. De reglerna hittar du här nedan.

När gäller AMA?

AMA är ett referensdokument och kan inte hänvisas till generellt i ett projekt. Vilka delar av AMA som gäller bestäms av innehållet i den tekniska beskrivningen (och de administrativa föreskrifterna).

I princip räcker det med att i en teknisk beskrivning enbart ange kod och rubrik för att den AMA-texten, och text i överliggande koder ska gälla som föreskrift i projektet. Det är fullt möjligt att helt ersätta, ändra eller lägga till egen text till en kod i AMA genom att tydligt ange det i beskrivningen. Observera då att företrädesregeln gäller. Mät- och ersättningsreglerna, MER, gäller i sin helhet enligt tillhörande tillämpningsregler för den entreprenad för vilken de åberopats.

Innehåll från AMA-nytt gäller bara om det har skrivits in i sin helhet i den tekniska beskrivningen. Här räcker det alltså inte att hänvisa till kod och rubrik.

Pyramidregeln

AMAs koder och rubriker är ordnade i en hierarkisk struktur som är klassifikationssystemet BSAB. Om till exempel CEB.1121 är angiven i en teknisk beskrivning så gäller också texten i: CEB.112, CEB.11, CEB.1, CEB, CE och slutligen C enligt exemplet:

C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M
CE FYLLNING, LAGER I MARK M M
CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M
CEB.1 Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta
CEB.11 Fyllning för väg, plan o d
CEB.112 Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d
CEB.1121 Fyllning kategori A med jord- och krossmaterial för väg, plan o d
CEB.11211 Fyllning kategori A med grovkornig jord och krossmaterial för väg, plan o d

Om andra koder och rubriker som inte återfinns i AMA, Råd och anvisningar till AMA (RA) eller AMA-nytt behöver föras in i beskrivningen ska dessa utformas enligt de regler som gäller för BSAB-systemet.

Företrädesregeln

Om föreskrift under viss kod och rubrik i den för det enskilda projektet upprättade tekniska beskrivningen avviker från text under motsvarande eller överordnad kod med tillhörande rubrik i AMA, gäller den för det enskilda projektet upprättade tekniska beskrivningen.

MER Mät- och ersättningsregler

MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning av arbete.

Begreppsbestämningar

De begrepp som används i AMA och som vi har bedömt kräver en bestämning finns markerade med fetstil i texterna där de används

Tillämpning

Den tekniska beskrivningen inleds med:
"Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13."
Detta innebär att föreskrifterna följer de regler som anges i detta avsnitt.

I den tekniska beskrivningen förs in:

  • för projektet tillämpliga koder med tillhörande rubriker
  • Komplettering av AMAs texter under aktuell kod och rubrik med för projektet specifika föreskrifter.
  • ändring av AMAs texter, där dessa inte är tillämpliga för aktuellt projekt. Sådan ändring anges om möjligt under samma kod och rubrik där texten finns i AMA.

Hänvisning till standard

Hänvisning i AMA till standard sker genom att standardens beteckning anges i texten. I vissa fall förekommer även precisering av utgåva, ändring eller tillägg. Om ingen närmare precisering anges i förfrågningsunderlaget gäller den utgåva av standarden som var gällande vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering.

Hänvisning till litteratur

Hänvisning till litteratur sker genom att dess titel anges i texten utan precisering till utgåva eller eventuella tillägg eller ändringar. Om ny utgåva, ändringar eller tillägg givits ut gäller de som var aktuella vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering.

 

Beställ och läs mer om AMA online-tjänster

Pris:

(Ord. Pris: )

Pris:

Pris:

(Ord. Pris: )

Pris:

Pris:

(Ord. Pris: )

Pris:

Pris:

(Ord. Pris: )

Pris:

Pris:

(Ord. Pris: )

Pris:

Pris:

(Ord. Pris: )

Pris: