Enligt en ny undersökning från Svensk Byggtjänst kostar bristande kommunikation i förvaltning av fastigheter och anläggningar 20 miljarder per år. Undersökningen är en förlängning av två tidigare undersökningar som gjorts där det framgick att bristande kommunikation i byggproduktion kostar hela 40 miljarder per år. Som helhet försvinner alltså 60 miljarder per år helt i onödan inom bygg- och förvaltningsprocessen.

290 chefer svarade

I den nya undersökningen svarade 290 chefer inom 11 olika områden som på olika sätt är verksamma inom förvaltning. Ur svaren framgick att det precis som i byggproduktion finns stora besparingsmöjligheter genom förbättrad kommunikation. Det går att spara hela 20 miljarder. 20 miljarder är till exempel vad det kostar att bygga 80 skolor, eller vad Trafikverket uppskattar att det skulle kosta att bygga ut järnvägsnätet i Skåne, Småland och Blekinge.

Flerbostadshus, lokaler och anläggningar

Besparingspotentialen inom förvaltning är störst gällande flerbostadshus. Om beskrivningar och annan information fungerade optimalt skulle förvaltning av flerbostadshus kunna minska kostnaderna med omkring 15 procent. Det ger en besparingsmöjlighet på cirka 9 miljarder. Privata och offentliga lokaler kan också minska kostnaderna med cirka 15 procent vilket ger en summa på omkring 8 miljarder och förvaltning av anläggningar (vägar, gator, VA, gatumiljöer) ger en total besparingsmöjlighet på cirka 3 miljarder kronor per år.

Om beskrivningar och annan information fungerade optimalt skulle förvaltning av flerbostadshus kunna minska kostnaderna med omkring 15 procent.

Fastighetsägarna har mest att vinna

Alla aktörer i förvaltningsprocessen har mycket att vinna på effektivare kommunikation. De som kan spara allra mest är fastighetsägaren och byggherren. Hela 60 % av de tillfrågade svarade att de tror att fastighetsägaren är den med störst besparingspotential. Eftersom fastighetsägaren och byggherren ofta är beställare av förvaltningstjänster, har dessa den tydligaste möjligheten att dra ner kostnaden genom en effektiv kommunikation.

fastighetsägaren är den med störst besparingspotential.

Vilka är det största problemen?

Otydliga underlag till konsult eller entreprenör, olika information till inblandade parter och otydligt definierade behov är de vanligaste kommunikationsbristerna. Om kommunikationen fungerade bättre skulle tidsschemat förbättras, det skulle bli mindre risk för förseningar och störningar. Dessutom nämner 83 procent av de tillfrågade att samarbetsklimatet inom förvaltningen skulle bli bättre och därmed generera en bättre arbetsmiljö.

Ett arbete som startade 2007

Redan 2007 tog Svensk Byggtjänst på sig den undersökande hatten och började utreda vad kommunikationsbrister inom byggsektorn egentligen kostar. Då handlade undersökningen om byggproduktion. Det framkom då att kostnaderna skulle kunna minska med 13 procent. En sådan minskning av 2007 års byggvolym motsvarade 22 miljarder kronor. 2014 gjordes en uppföljande undersökning för att se om det blivit bättre, chockerande nog gav undersökningen att det vara precis lika illa och att kostnaden då motsvarade 32 miljarder. Idag, två år senare, motsvarar 13 procent av den totala byggvolymen 40 miljarder kronor.

40+20 = 60 miljarder

Som helhet kostar alltså bristande kommunikation i bygg-och förvaltningsprocessen 60 miljarder, per år och den stora potentialen finns i förvaltningsskedet. Tänk att en byggnad har en livscykel på ca 100 år, och att bättre kommunikation kan spara 15-18 procent av förvaltningskostnaden - varje år! Anbudsunderlag och bygghandlingar måste bli bättre dessutom krävs en tydlig informationsöverföring. En av utmaningarna för att bygga resursvänligt och effektivisera bygg- och förvaltningsbranschen är att få alla att tala samma språk och att information uppfattas på samma sätt i alla led.

Hur ska branschen lära sig tala samma språk?

Läs mer om CoClass här, branschens nya klassifikationssystem