Digitalisering och sättet att använda ny teknik har skapat nya arbetsmetoder som förändrat bygg- och förvaltningsbranschen. Men nya arbetssätt kräver nya verktyg. Användningen av digital informationsmodellering av byggnader och anläggningar ökar allt mer, därför har ledande företag i branschen gått ihop för att ta fram ett nytt klassifikationssystem som möter dagens behov.

BSAB 96 blir CoClass

BSAB 96 är det klassifikationssystem som finns idag som succesivt kommer att ersättas av det nya systemet som heter CoClass. En av skillnaderna mellan det gamla och det nya klassifikationssystemet är att CoClass kommer täcka hela livscykeln i produktion och förvaltningsskedet, hela vägen från idé till rivning och återvinning. Systemet ska också omfatta all byggd miljö, från flygplatser och bostadsområden ner till minsta skruv och mutter.

Delta i remissen av CoClass 

CoClass kommer täcka hela livscykeln i produktion och förvaltningsskedet.

Branschgemensamt projekt

CoClass har tagits fram av flera olika företag, både offentliga och privata, för att få en bredd och användas som standard för hela bygg och förvaltningsbranschen. Svensk Byggtjänst och BIM Alliance är två av initiativtagarna till projektet.

Vem har nytta av CoClass?

CoClass fyller olika funktioner i olika skeden under livscykeln. Generellt kan man säga att systemet gör att intressenter kan skapa strukturer för dokumentation och identifiering av objekt, via digitala modeller i CAD och BIM, eller på ritningar och som etiketter på själv byggdelen. CoClass kan användas till att sätta kravställningar, göra kostnadskalkyleringar, olika typer av produktionsplaneringar och tekniska beskrivningar via AMA. Dessutom har utvecklarna tagit fasta på att arbetsmarknaden är rörlig, så hela systemet är anpassat efter internationella behov med utgångspunkt från svensk praxis och tradition. Alltifrån byggherrar till lantmäteri, återförsäljare, entreprenörer och projektörer både på beställare- och leverantörssidan kan använda CoClass.

Hela systemet är anpassat efter internationella behov.

Digitalt fokus

Idag är nästan all vår information digitaliserad, något som utvecklarna bakom CoClass tagit vara på. Det nya systemet är helt anpassat till digital modellering och förhoppningen är att nå den fulla potentialen hos BIM. Genom klassifikationskoder kommer egenskaper kopplas till objekt. Man kan se CoClass som högar med legobitar, där varje bit rymmer olika typer av information, sen kan man bygga ihop sin egen verklighet genom att kombinera och bygga med olika bitar. Kombinationen av bitar kommer säga mer om varje bit än vad legobiten gör i sig självt. Ett fönster kommer att veta att det sitter i en yttervägg, i en bostad, i ett bostadsområde.

Trafikverket är med på tåget

Förhoppningen är att implementering av det nya systemet ska börja ske stegvis under hösten. Trafikverket är en stor aktör som kommer att börja använda CoClass. - CoClass kan bidra till att uppfylla Trafikverkets mål för ökad produktivitet. Systemet blir en bärande del i den fortsatta digitaliseringen av bygg- och förvaltningsprocessen, och kan effektivisera hela branschen, säger Lena Erixson, generaldirektör på Trafikverket.

CoClass blir en bärande del i den fortsatta digitaliseringen av bygg- och förvaltningsprocessen.

Alla talar samma språk

Inom bygg- och förvaltningsbranschen ökar behovet av ett gemensamt språk med en gemensam struktur. Nyligen kom en undersökning som visade att tydlig kommunikation och kravställning har stor besparingspotential och minskar risken för missförstånd och tvister. Men för att få till en gemensam struktur är det viktigt med insikter från många håll, därför ligger CoClass ute på remiss. Nu har du chansen att påverka det nya klassifikationssystemet. Fram till 9 september finns en remissversion som väntar på dina synpunkter.

Delta i remissen av CoClass