Konflikter, tvister, förseningar och så kallade ÄTA-arbeten har blivit en kostsam vardag i många byggprojekt. ÄTA står för ”ändring, tillägg, avgående” och avser arbeten som inte funnits med i entreprenörens anbud. Antingen för att beställaren inte identifierat behovet tidigare eller för att arbetet inte beskrivits tydligt nog i handlingarna.

ÄTA-kriget

Förenklat kan man säga att ÄTA-kriget är en konsekvens av dåligt upprättade handlingar, där parterna hamnar i skyttegravskrig om vilken slutkostnad och sluttid projektet skall få. ”Det finns mycket forskning som påvisar ett klart samband mellan ÄTA-kriget och kvalitetsbrister i slutproduktionen.”, skriver John Hane från Foyen Advokatfirma i artikeln ”Partnering inom Entreprenad – när, hur, och varför.”

John Hane, Foyen Advokatfirma.

Upphandling byggprojekt

Traditionellt handlas ett byggprojekt upp till fast pris i konkurrens av flera olika anbudsgivare. Anbudsgivarna har under tidspress kalkylerat på arbetet med ledning av ett stort antal handlingar som beställaren genom sina konsulter projekterat fram. Handlingar som också de ofta tagits fram under tidspress av tekniska konsulter som prisat in sig till låga timarvoden på ramavtal. Det finns standardavtal i Sverige som gäller för byggprojekt, AB 04 och ABT 06. Avtalen ska vara upprättade i ”god sed” och förenkla för beställaren och entreprenören och tydliggöra vad som gäller. Problemet uppstår när underlagen tolkas olika och när underlagen är ofullständigt upprättade, alla inblandade vill vända förfrågningsunderlagen till sin fördel.

Det finns standardavtal i Sverige som gäller för byggprojekt, AB 04 och ABT 06.

Partnering är ingen upphandlingsform

För att räta ut snåriga tvister om handlingarna i byggprocessen har flera byggherrar fått upp ögonen för partnering. Det går ut på att alla som kommer vara inblandade i ett projekt kommer överens vid projektets start om gemensamma mål. Med en strukturerad samverkan för att nå ett så bra slutmål som möjligt ska partnering höja kvalitén på arbeten. Man kommer också överens om en fast gemensam ekonomi för att undvika dyra ÄTA-arbeten. ”Man kan säga att parterna ”gräver ner stidsyxan” och att parterna börjar bete sig lojalt mot varandra och projektet istället för att maximera sitt egenintresse. En avgörande förutsättning för att det skall fungera är en ersättningsmodell där entreprenören tillförsäkras en ”lagom” vinst.”, skriver John Hane.

Lär dig mer om partnering

Tycker du partnering verkar intressant? I John Hanes artikel får du en djupare bild om fördelar, när, och hur arbetssättet kan användas.

Läs mer om partnering och fördjupa dig här