Klimatförändringar räknas som vår tids största miljöhot. För att uppfylla Sveriges miljömål som är satta till år 2020 är energieffektivisering en av de viktigaste åtgärderna. Bland annat ska energianvändningen minska med 20 procent. Storkök är en energikrävande verksamhet med stor effektiviseringspotential.

Offentlig verksamhet ska gå i bräschen

Regering och Riksdag uppmanar offentliga verksamheter att föregå med gott exempel och upphandla energieffektiva produkter. EU-kommissionen följer samma linje och pekar dessutom på att energieffektiva produkter är ett sätt att hushålla med offentliga medel. Sedan 15 juli 2014 finns en förordning som innebär att alla statliga myndigheter ska upphandla produkter enligt bästa tillgängliga energiprestanda.

Energisnålhet vinner i längden

En storköksanläggning kan liknas vid en fabrik som tillverkar mat. Till skillnad från ett löpande band förändras ”matfabrikens” produktion hela tiden, beroende på säsong och vilka rätter som ska tillagas. Många maskiner i ”matfabriken” förbrukar massor av energi, i en skola till exempel står köket för cirka 13 procent av elanvändningen. Den årliga driftkostnaden för energi i storköken är i vissa fall lika stor som utrustningen kostade vid nyproduktion. Det är alltså ofta ekonomiskt motiverat med utrustning som är dyrare att köpa in men som är energisnål i långa loppet.

Utrustningen i storkök förbrukar massor av energi. Foto: Shutterstock

AMA-anpassade hållbarhetskrav

Det är i projekteringen som resan mot energieffektiva storkök börjar. Nu har upphandlingsmyndigheten kompletterat sina hållbarhetskrav för offentlig upphandling i storkök med koder och rubriker enligt AMA-systemet. Det gör att kriterierna blir tydligare för den som har hand om projekteringen. Kriterierna täcker in flera av de funktioner hos teknisk utrustning och installationer som bör efterfrågas i en upphandling av energieffektiva storkök. På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan man ladda ner kriterierna med tillhörande AMA-koder och rubriker.

Exempel på energieffektiva kylsystem

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar följande text under kod 55 i AMA VVS & Kyl: Storköket ska ha maximalt 5 enheter med inbyggda kylmaskiner med luftkyld kondensor. Vid fler enheter ska centralkylanläggningar installeras. Om möjlighet finns att ta hand om värme från centralkylanläggning, så ska det installeras. Vätskekylda kondensorer ska vara slutna system (AMA VVS 16, 55 Kylsystem). Fler energieffektiva åtgärder anpassade enligt LOU finns i kriteriebiblioteket hos Upphandlingsmyndigheten.

Har du rätt beställarkompetens för ditt byggprojekt?

Upphandlingsform och entreprenadform är två begrepp som beskriver hur en upphandling ska genomföras. Vi förklarar de olika formerna och reder ut begreppen för att du ska känna dig trygg i din beställarroll. Kom igång med Byggtjänst guide som du kan ladda ner här http://info.byggtjanst.se/Content-D2-AMA-CS.html