Nationella trygghetsundersökningen NTU 2016 visar att det är främst under kvällstid som fler är oroliga för att vistas utomhus i sina egna bostadsområden och på offentliga platser. Fler är också oroliga för att utsättas för överfall och misshandel och skillnaden mellan män och kvinnor är fortsatt stor.

Nationella trygghetsundersökningen 2016

Enligt undersökningen så uppger 19 procent att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde på kvällarna. Det är en ökning med fyra procent sedan undersökningen 2015 gjordes. Oron för att utsättas för överfall eller misshandel har också ökat med fyra procent jämfört med undersökningen 2015. 

– Otrygghet och oro för brott har ökat påtagligt mellan undersökningarna, men det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse från den relativt stabila trend vi sett sedan 2009, säger Emelie Hambrook, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå, i ett pressmeddelande.

Om man jämför kvinnor och män så känner sig 31 procent av kvinnorna ganska eller mycket otrygga. När det gäller män så är siffran nio procent. 61 procent anger att de har stort förtroende för rättsväsendet och polisen, vilket är en minskning med cirka tre procent sedan den förra undersökningen.

Kvällstid känner sig fler kvinnor än män otrygga i offentliga miljöer. Foto: Bengt Olson

BID-samverkan kan öka tryggheten på offentliga platser

Lokal fastighetssamverkan kan göra offentliga platser tryggare och säkrare. Samverkansmodellen BID kan användas för att, på ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området attraktivt och tryggt.

Branschorganisationen Fastighetsägarna diskuterade under ett seminarium i början på 2017 hur samverkansmodellen BID kan utvecklas i Sverige. I samband med seminariet gavs skriften "BIDs på svenska" ut som beskriver erfarenheter från olika samverkansmodeller i Malmö, Göteborg och Stockholm. Vid Fastighetsägarnas seminarium sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S):

– Jag tror på att utveckla frivilliga samarbetsformer. Jag kommer att lyfta upp det här arbetet i regeringens nya brottsförebyggande program.

Offentliga platser som är trygga motverkar brott

I det brottsförebyggande arbetet måste man jobba med sociala insatser, till exempel se till att människor har arbete och att skolan fungerar. Man måste också arbeta med situationell prevention där det gäller att göra det svårare att begå brott. Här kan BID- modellen göra stor skillnad.

– Genom att ta hänsyn till de trygghetsskapande åtgärderna redan när man planerar nya stadsdelar och se till att befintliga är väl upplysta, hela och städade ger man signaler om att samhället tillsammans bryr sig om det här, sa Morgan Johansson.