Sverige har satt ambitiösa mål för energi- och klimatpolitiken. Till exempel ska hälften av vår energianvändning år 2020 komma från förnybara energikällor. För att vi ska klara av att möta framtidens utmaningar, kommer det att krävas en rad förändringar på elmarknaden. Vi måste använda energin smartare.

Vad är smarta elnät?

Dagens elproduktion präglas av en central kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme efter ett hierarkiskt distributionsmönster. Men efterfrågan på förnybar energi väntas öka och kundernas beteende har förändrats. Kunderna blir allt mer aktiva på elmarknaden och är mer benägna att sälja sin egen el. Under 2015 installerades dubbelt så mycket solel som året innan och i år har 2 381 122 kWh producerats genom egen el. Det nya smarta elnätet tar vara på den egen producerade elen. I vissa fall kommer det att krävas en helt ny infrastruktur, andra gånger kan det räcka med att vissa funktioner och komponenter byts ut.

Efterfrågan på förnybar energi väntas öka.

Vi måste prata med varandra

Skillnaden mellan traditionella och smarta elnät kan jämföras med skillnaden mellan tv och internet. I det traditionella nätet skickas elen ut från ett kraftverk till olika mottagare som sändningar från en tv-mast. Det smarta elnätet öppnar, som internet, för möjligheten att låta information röra sig i två riktningar. Det betyder att industrier och hushåll kan få avancerad information om sin förbrukning. Då kan man utöver att styra produktionen också ge kunderna möjlighet att styra sin efterfrågan.

Smart grid Gotland

På Gotland utvecklas just nu ett av världens smartaste elnät av ett lokalt energibolag tillsammans med externa samarbetspartners och finansiärer. I projektet testas nya lösningar i det befintliga elnätet, vilket gör det unikt. Med hjälp av modern teknologi har man lyckats integrera förnyelsebara energikällor till det befintliga nätet. Som kund innebär det att du kan övervaka och styra din egen konsumtion. Det kan vara till exempel genom att slå på varmvattenberedaren när elen är billig och slå av den när den är dyr. På så vis kan du påverka din elräkning.

På Gotland utvecklas just nu ett av världens smartaste elnät.

Sverige i framkant

Sverige har förutsättningar för att bli ett föregångsland inom smarta elnät. Vi har en välutvecklad elmarknad och kunder som efterfrågar miljömedvetna alternativ. I stort sett alla svenska hushåll har en elmätare med avancerade funktioner som distansavläsning och styrning, vilket är en förutsättning.

Forum för smarta elnät

I december 2015 beslutade regeringen att tillsätta ett forum för smarta elnät inom Miljö- och energidepartementet. Forumet heter Swedish Smartgrid och ska ”vara en mötesplats i syfte att i bred samverkan mellan berörda myndigheter, bransch- och konsumentföreträdare främja utvecklingen för smarta elnät”. Energimålet är alltså att hälften av vår energi ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Vad tror du? Är smarta elnät en förutsättning för att lyckas med det?