”Entreprenörer med standardiserade modeller för tidseffektiv montering är framtidens vinnare”

Entreprenörer som utvecklar standardiserade arbetsprocesser för tidseffektiv montering på byggplatser. De är vinnarna på framtidens svenska byggmarknad för såväl flerbostadshus som kommersiella fastigheter, menar Per–Erik Josephson, professor på avdelningen för Construction Management på Chalmers.

pererik_gra_citat____1260

Byggkostnaderna i Sverige har sedan början av 1990-talet ökat tre gånger så mycket som konsumentprisindex enligt SCB. Om kostnaderna för att bygga bilar hade ökat lika mycket skulle en normal personbil från till exempel Volvo kosta över en miljon kronor.

Man kan förstås hitta flera förklaringar till detta, men man kan konstatera att det finns bidragande faktorer i själva byggproduktionen.

Om effektivare produktion fick genomslag i byggpriset, kunde det innebära lägre utpriser men också bättre marginaler för byggherrar och att fler byggprojekt kunde räknas hem och bli av.

 

”Tidseffektiva entreprenörer vinnare”
Nyckeln till effektivare produktion är att bättre använda tiden, menar Per-Erik Josephson.

Hans forskning visar att bara en fjärdedel av tillgänglig tid används till värdeskapande arbete på en normal svensk byggarbetsplats idag.

– De byggentreprenörer som lyckas minska andelen icke värdeskapande tid i sin produktion är vinnarna på framtidens byggmarknad. Genom att använda tiden effektivare kan de sänka kostnaderna och erbjuda lägre produktionspriser, och därmed öka sin konkurrenskraft och kanske även den egna vinstmarginalen, säger Per-Erik Josephson.

– För att lyckas med detta behöver entreprenörerna utveckla standardiserade processer för montering av byggnader på byggplatserna.

 

Repetitivt arbetssätt och smarta materiallösningar
Per-Erik Josephson menar upprepningsbarhet är ledordet. Hittar entreprenörer effektiva metoder för montering som kan upprepas och förfinas, används tiden på bästa sätt.

– Prefabricering och modularisering kan vara viktiga delar i lösningen, men det är själva arbetssättet – processen – som är det allra viktigaste att göra upprepningsbart och effektivt.

För materialleverantörer blir det viktigt att utveckla smarta produkter och system som kan underlätta repetitivt och tidssnål montering på byggplatserna.

Materialleverantörens och byggentreprenörens roller kan också växa samman till nya typer av aktörer som erbjuder totalkoncept, där materiallösningar och monteringsprocesser förenas i nya industrialiserade koncept. Och dessa koncept kan förstås också ingå i en byggherreidé med egen vidareförsäljning eller egen förvaltning. Här har nya modeller för effektivare produktion utvecklats av bland annat Lindbäcks och BoKlok.

 

Identifiera och analysera processen
Per-Erik Josephson rekommenderar entreprenörer – eller byggnadsleverantörer – som vill stärka sin konkurrenskraft genom bättre tidsutnyttjande att tänka i termer av value chain – ett begrepp som lanserades redan på 1980-talet av forskaren Michael E Porter.

– Det handlar om att identifiera och analysera det egna företagets värdekedja – vilka av våra insatser i byggprocessen tillför ett värde till slutprodukten och till kunden? Vad kan vi ta bort och vad ska vi utveckla? Var ligger våra konkurrensfördelar jämfört med våra huvudkonkurrenter – och hur stärker vi vår konkurrensförmåga genom ytterligare tidsbesparingar och effektiviseringar?

De byggproducenter som lyckas utvecklas i denna riktning får flera fördelar än de rent kostnadsmässiga, menar Per-Erik Josephson.

– Att arbeta effektivt innebär också att man arbetar hållbart – inte bara med ekonomiska resurser utan också ekologiskt. Och det är ytterligare en konkurrensfördel att lyfta fram mot externa byggherrar, brukare och hyresgäster - som i allt högre omfattning tar med det ekologiska perspektivet i sina val.

Vill du veta mer om kostnadsstyrning i projekt? Här är några boktips i ämnet.

puff_pernilla_630x400

LCC outnyttjad potential – rapport från Chalmers ger perspektiv

Life Cycle Cost för hållbar och energieffektiv renovering av byggnader.