”Byggherrar måste möta framtidens marknad med ny kunskap, vara noga i valet av leverantörer och ha modet att tänka nytt”

tommy_l_1260x630

Vi står inför en stark uppgång i samhällsbyggandet. Men nya trender och behov ställer nya krav. Så vilka byggherrar blir vinnare på framtidens marknad? Tommy Lenberg, vd för branschorganisationen Byggherrarna ger detta svar:
– Jag är övertygad om att vinnarna är de byggherrar som har förmågan att ta till sig ny kunskap, är noga i valet av leverantörer och har modet att vara innovativa och tänka nytt i de tidiga strategiska skedena av projekten.

Tommy Lenberg har under större delen av sin karriär arbetat inom landstingets olika bolag och verksamheter. Senast var han fastighetsutvecklingsdirektör i Locum AB, Stockholms läns landsting, där han haft ledningsansvar för strategiska investeringar på Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård. Här har han arbetat med övergripande fastighetsstrategiska frågor samt utarbetat förslag till en tioårig investeringsplan för landstinget.

För ett drygt år sedan – i juni 2013 – tillträdde han som vd för Byggherrarna. Och på Samhällsbyggararenan i Almedalen denna sommar skissade han upp sina visioner och idéer om hur byggherrar bör möta framtiden. Effektiva byggaffärer träffade Tommy för att tränga ett steg längre in i denna frågeställning.

 

Från förvaltning till nybyggarboom

– Byggherrarna i Sverige har under ungefär 20 år fokuserat på förvaltarrollen. Verksamheten har styrts och anpassats utifrån efterfrågan från brukare och boende i befintliga lokaler och bostäder. Det har byggts relativt lite nytt. Men nu är vi på väg in i en period av stark uppgång i nybyggandet vad gäller bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur, konstaterar Tommy Lenberg.

– Men är vi beredda på detta? Har byggherrarna kunskap, mandat och resurser för att leda denna nybyggnadsvåg?

Tommy Lenberg menar att denna uppgång i samhällsbyggandet inte bara kan styras av efterfrågan från dagens brukare.

 

Ny kunskap för att tolka framtiden

– Vi måste också bygga för de behov, trender och krav som framtiden rymmer, så att det vi skapar idag är långsiktigt hållbart. Och detta i en tid med snabbt accelererande förändringar. Vem ska vara framtidens röst?

– Om vi inte lyckas tolka framtiden är risken att vi reproducerar och bygger fast oss i gamla lösningar. Då får vi byggnader som inte möter morgondagens behov och inte ger samhället rätt förutsättningar framåt i tiden. Det är det moderna Sverige som ska sätta sitt avtryck i det som byggs.

– Jag tror att byggherrar kan samla ny kunskap för framtiden från andra länder, genom att lära av andra branscher där man följer brukartrender mycket starkare, från andra kompetensområden som beteendevetenskap eller kulturgeografi och genom att följa och delta i den forskning som sker inom samhällsbyggnadsområdet.

 

Ta täten med kunskap och öppenhet

Tommy Lenberg anser att byggherrarna ska utveckla sin kunskap och ta på sig rollen att leda och samordna ett framåtsyftande nybyggande. Men han menar inte att byggherrarna ska kunna allt.

– Det är förstås mycket viktigt att involvera arkitekter, konsulter och entreprenörer redan från de allra tidigaste skedena. Här behöver byggherrarna leverantörer som vågar utmana och komma med nya idéer och lösningar för att skapa framgångsrika framtidskoncept.

– Det är också viktigt att leverantörerna möter framtidens byggherrar genom att vara mycket mer av öppna teampartners som vågar och vill samarbeta med varandra – det är framtidens affärsmodell.

Att byggherrarna öppnar för en tidig dialog tillsammans med sina leverantörer i de tidigaste skedena, är alltså något som behövs enligt Tommy Lenberg.

– När man väl börjar projektera och ska börja bygga – då är det för sent att experimentera. I det läget ska olika nya lösningar ha prövats och valts ut.

 

Fokusera på ledarskapet och effektivisera byråkratin

Byggherrar har att hantera stora mängder information och ska fullgöra byggherrens ansvar enligt lagar, regler och myndighetsdirektiv. Detta är ett omfattande arbete som kräver en effektiv administration.

– Jag tror att framtidens byggherrar behöver organisera de administrativa uppgifterna effektivare så att projektledare avlastas och kan lägga mer tid på ledarskap, styrning och uppföljning av projekten. Byggherren måste vara engagerad och närvarande i projekten.

 

Bygg inte för färdigt…

Tommy Lenberg anser också att flexibilitet är ett ledord för vinnare på framidens bygg- och fastighetsmarknad.

– Jag tror vi bygger lite för färdiga och specialanpassade miljöer och byggnader idag. För att byggnader och stadsmiljöer ska kunna funka bra framåt i tiden, är det bra med mer generella strukturer och ytor som hålls öppna för nya användningsområden Konkret kan det handla om att dimensionera byggnader så att de kan användas både för boende alternativt som lokaler. Det som byggs måste vara möjligt att anpassa efter ändrade behov.

 

De som vågar vinner

Sammanfattningsvis menar Tommy Lenberg att framtidens vinnare är de byggherrar som har förmågan att ta till sig ny kunskap, välja ut rätt leverantörer och har modet att tänka nytt och långsiktigt. Vinnarna bland konsulter, arkitekter och entreprenörer är de som antar utmaningen från byggherrarna och bidrar med nya idéer och lösningar och som kan vara öppna teamaktörer sinsemellan.