Alla var där

BKK, Byggandets Kontraktskommitté, med mottot för en effektivare byggprocess, är en mycket viktig aktör i Byggsverige. De arbetar framförallt med att ta fram och utge bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal. Standardavtalen för i princip alla byggen i Sverige. 

bkk_kronika_2016

Allmänna bestämmelser AB 04, ABT 06 och ABK 09 är till exempel BKK-produkter. De avger också utlåtanden och förtydliganden rörande frågor om tolkning av villkoren i de Allmänna bestämmelserna.

I juni 2015 beslutade BKK om en revidering av AB och ABT. De beslutade också att man för första gången skulle engagera en extern projektledare som leder det arbetet. Det är Bosse Samuelsson på Svensk Byggtjänst. Bättre projektledare får man leta efter.

Förra måndagen den 11 april bjöd BKK och Svensk Byggtjänst in till en uppstart för revidering av standardavtalen. Det blev fullt på Nalen, där övningen ägde rum. Över 200 personer. Jag tror att det aldrig varit så många svenska entreprenadjurister samlade på ett ställe.

Några punkter från programmet:

  • AB och ABT i ett samhällsperspektiv
  • AB och ABT i ett rättsperspektiv
  • BIM och juridiken
  • Skadestånd och försäkring
  • Ska AB och ABT slås samman eller inte?
  • Hur ska morgondagens bestämmelser vara strukturerade?

Denna gång kommer revideringsarbetet ha formen av ett utvecklingsprojekt i stället för en förhandling mellan det ingående parterna. Det är en stor och viktig nyhet för en effektivare byggprocess. Det bekräftades och visualiserades när ordförande Charlotta Lindmark från Trafikverket och Olof Johnsson från Sveriges Byggindustrier gemensamt stod på scenen och intygade att detta är ett gemensamt intresse. Det är bra.

Entreprenad- och konsulträttsliga standardavtal ska vara i samklang med samtiden. Målet är att standardavtalen bland annat ska främja sund konkurrens, hög produktivitet, innovation, kvalitet, samarbete och kostnadseffektivitet. Mot bakgrund av den senaste tidens rättsutveckling och identifierade förbättringsområden behöver standardavtalen bli modernare samt tydligare och enklare att tillämpa.

Dessutom ska avtalen vara transparenta och förutsägbara, ha hög kvalitet, vara användarvänliga, ha en optimal riskfördelning samt sänka transaktionskostnaderna.

Det är goda och bra föresatser.

Omotiverade och olämpliga avsteg ska bli färre så att transaktionskostnader sänks ytterligare och förtroendet för standardavtalen och BKK är högt.

Det var ett genomgående tema på denna uppstart.

Standardavtal som är i samklang med tiden – det är bra samhällsbyggnad.