Flytta städer – Kiruna kanske bara är början

I Kiruna är det strikt ekonomiska överväganden som ligger bakom beslutet att flytta staden. Och förhandlingar. Om staden inte flyttas kommer en mängd arbetstillfällen försvinna - på sikt. Med naturen förhandlar du inte – i alla fall inte så framgångsrikt.

strandnara_1260x630_kronika

Därför anordnades Kustmötet 2014. I månadsskiftet september – oktober. I Kristianstad.
Det mest utsatta området vi har i landet. För översvämningar. Enligt dagens regelverk skulle man aldrig ha fått bygga Kristianstad där det ligger i dag.

Tänkvärt.

Värdar för mötet är Statens geotekniska institut, Erosionsskadecentrum och Kristianstads kommun. Strandskyddsdelegationen var också på plats.

Temat för den här konferensen är samarbete. Hur kan olika aktörer, kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter och näringsliv samarbeta för att öka möjligheterna och minska problemen i samband med utvecklingen av kustområden. Och vad man kan lära sig från andra länder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap räknar med att havet höjs med en meter till år 2100 men flera prognoser visar att det troligen är lågt räknat.
Per Danielsson är nationell samordnare för stranderosion på Statens geotekniska institut. Han berättar att man bör bygga efter en säkerhetszon om minst tre meter för bostäder och 3,5 meter för samhällsviktig verksamhet. Vid ett värsta stormscenario så kan vattnet stiga till tre meter.

Att planera för långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden ställer krav på kunskap och tillförlitligt planeringsunderlag. Det krävs samverkan mellan olika intressenter och visioner om hur samhället kan möta hot och göra dessa till möjligheter. Många länder står inför samma typ av problem och vi kan i många fall lära av erfarenheter som finns internationellt.

Det kan vara förståeligt att man förhandlar om ansvarsfördelning. Mellan kommun, region och stat. Men det är egentligen ointressant. Vi lever på samma jordklot. Klimatet bryr sig inte om några kommungränser.
 

Utöka målgruppen
Kustmötet vänder sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och
förvaltning av strandnära områden i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, bland
annat i fysisk planering, beredskap och säkerhet och teknisk förvaltning.

Det är bra, men frågan berör fler av oss – ingen undantagen. Tycker jag.

Agera i harmoni med naturen – det är bra samhällsbyggnad.