Kommunicera mera

Behovet av förbättrad kommunikation är akut. Även inom vår sektor. Det visar sig i en ny undersökning bland 240 företag inom byggsektorn med likartad struktur och geografisk spridning. Företagen omfattar byggherrar, entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekteter.

Resultatet är alarmerande. Bristande kommunikation fördyrar större byggprojekt i Sverige med cirka 13 procent. Med dagens byggvolym innebär det en total kostnad på cirka 32 miljarder per år.

Störst förbättringspotential finns hos byggherrarna. Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är störst.

Det var i princip samma resultat i motsvarande undersökning 2007.

De konkreta merkostnader som kommunikationsbristerna ger upphov till, utgörs av tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd.

Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation som lyfts fram i undersökningen, är otydliga anbudsunderlag och handlingar samt att det ges olika information till olika aktörer.

Naturligtvis kan man aldrig få en helt optimal kommunikationsöverföring i praktiken. Men våra undersökningar visar att det finns en väldig potential i förbättrad kommunikation. För att spara pengar, eller frigöra pengar till att bygga mer.

Att kunna bygga för ytterligare 32 miljarder. Det är målet.

Bättre underlag, handlingar och informationsöverföring –

Det är bra samhällsbyggnad