Lärande och involvering – det är bra

Vid Årets Bygge gala delades det ut ett antal priser där Årets Bygge självklart var den mest uppmärksammade. Ett av de andra priserna var Årets Leanbyggare. Som gick till Veidekke.

lean_1260x630_kronika_2015

   
Den fasta industrin har varit föregångare med olika system för att förbättra effektiviteten. Några av dem är Sex Sigma, Totalkvalitet, ISO/TS16949, Kaizen, ISO 9004, Systemtänkande, Kanban, LFA metoden (The Logical Framework Approach) och Lean produktutveckling. Byggsektorn i Sverige har valt att premiera Lean-filofosin. Det tycker jag är bra. 

Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera allt ”slöseri” (muda) i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om Mer värde för mindre arbete.

Forskaren Jeffrey Liker har använt 14 punkter för att karakterisera Lean production:

 • Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.
 • Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan.
 • Använd dragande system för att undvika överproduktion.
 • Jämna ut arbetsbelastningen.
 • Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem.
 • Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan.
 • Använd visuell styrning så att inga problem döljs.
 • Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer.
 • Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär andra att göra det.
 • Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi.
 • Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre.
 • Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.
 • Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt beslut snabbt.
 • Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.

Halleluja!

Ofta är det lätt att bara se på fördelarna av nya intressanta teorier. Personligen tror jag att ett mått av egen reflektion alltid är bra.

Ett exempel på att verkligheten kompletterade den lysande Lean-teorin är när man fick komplettera de sju slöserierna: Överproduktion, Väntan, Lager, Rörelse, Omarbete, Överarbete, Transporter med ett åttonde slöseri:

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet

Att utnyttja medarbetarnas kreativitet – det är bra samhällsbyggnad.

Grattis Veidekke till utmärkelsen och framförallt till att ha lyckats minska den icke värdeskapande tiden i företaget med 15 procent. Samt förbättrad kvalitet och arbetsmiljö. Som ett resultat av jakten på slöseriet.