Nya friska initiativ – Zeppelinare flyttar hus

Det finns en värld utanför tullarna också. Det planeras, projekteras och byggs även där.

husflytten_1260x630_kronika_2015

  
I Linköping till exempel. Där finns ett område som heter Vallastaden. En ny stadsdel, som ska invigas i samband med ett bo- och samhällsexpo 2017. Den första etappen kommer att innehålla 1000 nya bostäder där ungefär hälften är hyresrätter.

Så långt är det som det brukar vara i planeringsprocesser. Det som särskiljer detta område jämfört med andra områden är att man har reserverat en tomt på 320 kvadratmeter.

På den tomten har vem som helst möjlighet att flytta dit ett befintligt hus. En begränsning är att det får vara max 200 kvadratmeter fördelat på två plan.

Bakgrunden är att Linköpings kommun planerar för ett bo- och samhällsexpo 2017, LinköpingsBo2017. Visionen som ska föras fram är att ”Människan bygger staden” och stadsdelen ska präglas av lärande, kreativitet, social hållbarhet och resurseffektivitet. Utvecklingen av Västra Valla kommer att ske i samverkan mellan kommunen, Akademiska hus och Linköpings universitet.

Som en ytterligare krydda förväntar man sig att det flyttade huset kommer berika stadsdelen med utgångspunkt i Vallastadens grundtankar om blandning, variation och mångfald samt ger Vallastaden en symbolisk anknytning till historien.

Under våren och sommaren 2012 genomfördes en arkitekttävling i syfte att få fram bra idéer om hur Vallastaden ska formas. Det vinnande förslaget – Tegar – baseras på den traditionella oskiftade byns indelning av jordbruksmarken i olika tegar. Förslaget utgår från att människan bygger staden och ger förutsättningar för många olika marktilldelningar i varierande storlek och goda möjligheter till blandning av bostadstyper väl integrerade med varandra. Ambitionen är att skapa en syntes av den traditionella rutnätsstadens orienterbarhet och mångfald av lokaler längs befolkade gatustråk och grannskapsplaneringens tankar om lokala socialt hållbara enheter med gemensamma mötesplatser. En mycket spännande lösning.

Utifrån det vinnande förslagets koncept har sedan en detaljplan för området arbetats fram. Så allt är väl förberett.

De inkomna förslagen på flyttade hus kommer att bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. Stor vikt kommer att läggas på husets gestaltning och estetiska formgivning. Bra arkitektur innebär till exempel att husets alla delar är medvetet utformade med god inlevelse i hur bostaden ska användas. Man har angett sju parametrar som styr juryns arbete i bedömningarna:

  • Materialval (träbyggnadsteknik premieras, miljöbelastning, hållbarhet, miljövänlig drift)
  • Kulturhistoriskt värde (äldre hus premieras)
  • Arkitektoniska kvaliteter/ egenskaper
  • Arkitektonisk gestaltning av byggnaden
  • Husets rumsliga sammanhang i stadsdelen
  • Boendekvaliteter
  • Originalitet

Alla dessa parametrar är viktiga för hur det aktuella huset kommer att uppfattas i den nya stadsdelen. Som gammal entreprenör är jag också intresserad av hur flytten praktiskt kommer gå till. Blir det som i filmen att en Zeppelinare släpper ned det aktuella huset på anvisad plats eller blir det traditionell transport med avstängning av vägar, flytt av hinder och liknande åtgärder. Blir det flytt med en zeppelinare. Då kommer åtminstone jag vara på plats. I Linköping.

Projektledaren Julia Lantz drömmer om att få dit en skånelänga eller ett torp. Kanske ett medelålders par bosatta i Skåne som vill flytta till Linköping för att deras barnbarn bor här. Eller en familj som spenderar mycket tid på sitt lantställe med generationer av snickarglädje och som vill ha närmare till staden. Men hon sitter inte juryn.

Ansökan om att flytta till den reserverade tomten ska vara inne senast den 31 augusti 2015. Och juryns beslut kommer att meddelas senast 2015-09-30.

Efter juryns beslut blir det snabba puckar för den ska flytta sitt hus. Senast inom 1 år från tillträdesdagen ska projektet påbörjats. Och färdigställt senast 2017-03-01.

Nya friska initiativ - det utvecklar samhällsbyggandet.