Studenterna – vår framtid

Det är viktigt att utbilda sig. Det är alla partier eniga om. För att kunna utbilda sig behöver många flytta på sig. Och behöver då en bostad. Och de som inte flyttar utan redan bor på studieorten kanske också känner att de behöver stå på egna ben. I en egen bostad.

student_lund_815x408_kronika

Foto: Jan Nordén.

I universitetsorterna Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö samt Uppsala är bristen på bostäder för unga och studenter utbredd och bestående.

Det är allvarligt. Mycket allvarligt. Därför provar många fastighetsägare nya vägar för att kunna erbjuda bostäder till överkomliga priser.

Ett bra exempel är Stiftelsen AF Bostäder i Lund. De byggde en minimal studentbostad på 8,8 kvadratmeter med tillfälligt bygglov. Bostaden väckte uppmärksamhet när den presenterades i vintras. De fortsatte sedan med att söka men fick inte dispens att med avsteg från PBF och BBR bygga ytterligare 22 miniboenden, denna gång i olika storlekar, något större än 8,8 m3. Bostäderna skulle byggas i experimentsyfte.

Boverket ansåg att det inte var fråga om experimentsyfte av den sorten som utgör skäl för dispens.

Men de gav sig inte så lätt och fick slutligen rätt i Mark- och miljööverdomstolen. De får bygga 22 minilägenheter för studenter.

Boverket inser dock behovet av bostäder till unga. De beslutade därför i höstas att sex projekt skulle få stöd till innovativt byggande av bostäder för unga. Dessa sex projekt är de första som får ta del av det stöd som införts för att stimulera till lösningar som kan leda till ökat byggande av bostäder för unga.

1. Archidea AB har fått stöd för att utveckla 40-fots återanvända fraktcontainers som bostadsmodul. Eftersom de har en självbärande konstruktion kan de staplas på varandra i olika formationer. Genom att isolera dem horisontellt och vertikalt går det att uppfylla brand- och ljudkrav samt energikrav. Det går till och med att uppfylla kraven för passivhus.

2. Moelven Byggmodul AB har fått stöd för att bygga och vidareutveckla modulhuskonceptet ”Vännerhem”. Konceptet bygger på att man bygger fyra lägenheter per våningsplan som är anpassade för kompisboende, men som lätt kan bli vanliga 2:or utifrån målgrupp. Med ”kompisboende” avses att två studerande har var sitt sovrum men delar på kök och badrum.

3. Stöd har beviljats till Kod Arkitekter AB för att belysa de rumsliga och organisatoriska möjligheterna att skapa fler bostäder inom det befintliga bostadsbeståndet med inriktning på småhus. De fallstudier, som Kod Arkitekter AB gett arbetsnamnet ”Attefallen”, handlar om att:

  • dela upp en befintlig bostadsbyggnad (småhus) i fler lägenheter
  • bygga om en befintlig komplementbyggnad till en eller två lägenheter
  • bygga till en befintlig bostads- eller komplementbyggnad med en eller två lägenheter
  • bygga en ny fristående komplementbyggnad inom befintlig fastighet.

Syftet med samtliga fall är att väsentligt förbättra småhusens förmåga att tillhandahålla bostäder till fler än husens ägare.

4. ProDevelopment i Sverige AB har beviljats stöd för att sprida information om innovativt byggande av bostäder för unga. Det ska ske genom:

  • regelbundna informationsutskick
  • seminarier och möten
  • informationsspridning via Bygginnovationens webbplats.
  • Integrerat byggande

5. Det beviljade stödet till Omniplan projektutveckling AB ska användas till att skapa flexibla våningsplan där ett våningsplan exempelvis kan ha små lägenheter samtidigt som ett annat har stora lägenheter. Antalet våtrum och deras placering på respektive våningsplan ska lätt kunna förändras med tiden. Flexibiliteten skapas genom att flytta schakt och all vertikalkommunikation utanför själva bostadsytorna och genom att använda hålrummet i en dubbel bjälklagskonstruktion som ett ovanifrån tillgängligt installationsutrymme.

6. Stöd har beviljats för en tävling under SABOs fastighetsdagar om inredningsdetaljer och utformning av bostäder som ska göra det möjligt att bygga mindre och yteffektivare ungdoms- och studentbostäder med bibehållen funktion och tillgänglighet. Det man bland annat vill se är olika möjligheter att samnyttja funktioner i bostaden.

    
Det är bra att det utvecklas nya metoder – i samverkan mellan de olika aktörerna. För att ge studenterna möjlighet att bo – och utvecklas i en egen bostad.

Rejält med studentboende – det är bra samhällsbyggande.