Utan Projektchefer stannar Byggsverige

Att vara platschef, som det hette på 70-talet, var en mycket viktig funktion. Utan platschef hände inget. Platschefen tog hand om ”gubbarna”, beställarna, leverantörerna och övriga som var berörda av bygget. Uppåt fanns det sedan en Arbetschef som hade ett antal Platschefer under sig. Men vi Platschefer tyckte att Arbetscheferna mest vara administrativa påslag.

projektkultur_kronika_2016

Att som nyexaminerad civilingenjör från Chalmers med höga betyg från teoretiska beräkningsämnen börja arbeta med till exempel ett lag med asfaltgubbar var mycket lärorikt. Matematiken begränsades då till plus, minus och gånger. Då var det mer en fråga om ledarskap. Som inkluderar mycket. Dock inte så många differentialekvationer. Ungefär som livet i övrigt. Jag fick då snabbt insikt om hur viktigt och avgörande det är med bra Platschefer,

Efterhand har begreppet och Projektchef ersatt Platschef. Men befattningen är fortsatt lika viktig. Jag påstår att i många entreprenadföretag skulle man ha kunnat premiera den positionen och befattningen ännu mera. Om man vill utveckla bra ledare. En bättre ledarskapsskola får man leta efter. Där är det på riktigt.

Det är komplicerat att driva ett stort byggprojekt och det ställer höga och oväntade organisatoriska krav på de ledare och chefer som är verksamma inom projektet.

Något som är komplicerat har per definition alltid en stor potential. Och det är komplicerat när så många aktörer är involverade: entreprenörer, beställare, konsulter, leverantörer. Bland andra.

Därför är det viktigt att ta projektverksamheten vidare genom att verka för att både utveckla projekten och låta människorna utvecklas i projekten.

Det finns väl beskrivet i en nyutgiven bok med namnet Projektkultur i byggprocessen. Författare är Catarina Sällström och Leif Hultqvist.

Som framgår av titeln utgör kulturen en viktig del för att nå framgång i projekt. En avgörande del. Det gäller i samhället i övrigt också. Några exempel på vad kultur är exemplifieras också:

  • Hur ledarskapet fungerar i praktiken, vad är gemensamt, vad är individuellt, finns det något rådande tillvägagångssätt?
  • Formella och informella relationer, hur ser relationerna ut mellan avdelningar och mellan olika hierarkier i organisationen?
  • Möten, hur har vi våra möten, tid, innehåll, mötesledning och öppenhet?
  • På vilket sätt kommunicerar vi med varandra? Hur får vi reda på informationen, i vilka kanaler, vem får vilken information?
  • Vad belönar vi och vad bestraffar vi – hur belönas och premieras goda insatser och hur bestraffas svaga insatser?

Projektchefens agerande är helt avgörande för att utveckla en bra projektkultur enligt ovanstående frågeställningar.

Bra Projektchefer utvecklar bra samhällsbyggnad.