Ny bok: ”Radonboken. Befintliga byggnader” – åtgärder mot radon

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts alla för den. Källorna kan vara marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet och vi kan utsättas för radon i både hemmet och på arbetsplatsen. Den nyutkomna ”Radonboken. Befintliga byggnader” beskriver hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalten i olika typer av byggnader.

För att vi till nästa generation ska kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöfrågorna är lösta har Sveriges riksdag antagit 16 miljömål. Ett av dessa mål heter God bebyggd miljö och handlar bland annat om radon. För bostäder är läget problematiskt.

Byggnaders energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI)
Enligt BETSI-studien (Boverket, 2010) skulle målet för flerbostadshusen möjligen kunna uppnås under förutsättning att inga nya lägenheter byggs med radonhalter över 200 Bq/m3. Av de bostäder som byggdes under åren 1996–2005 hade 7,3 procent radonhalter överstigande detta värde. På småhussidan är läget sämre. Med nuvarande saneringstakt, cirka 5 600 småhus om året, skulle målet för småhusen kunna uppnås 2065. Det krävs mycket stora arbetsinsatser de närmaste åren dels för att spåra upp bostäder med förhöjda radonhalter, dels för att åtgärda dem.

Åtgärder mot radon
Radonboken. Befintliga byggnader är en komplett bok om åtgärder mot radon. Här beskrivs hela kedjan av arbeten från radonmätning och riskanalys till drift- och underhållsinstruktioner av den färdiga anläggningen. Men tyngdpunkten ligger på hur man väljer lämplig åtgärd i det enskilda fallet och hur denna åtgärd skall utföras för att ge bästa resultat. Åtgärderna kan utföras i så gott som vilken byggnad som helst, alltså inte bara bostadshus.

Boken vänder sig till dig som yrkesmässigt arbetar med radonfrågor, men även till husägare som själva vill arbeta med åtgärder för att sänka radonhalterna. Den används även som kursmaterial.

Ny utgåva
Radonboken. Befintliga byggnader är en omarbetning och uppdatering av Radonboken. Åtgärder i befintliga byggnader, som 2007 gavs ut av Formas (före detta Byggforskningsrådet, BFR). Den första utgåvan gavs ut av BFR 1984 i form av en forskningsrapport (R90:1984). (En mer genomarbetad Radonbok kom 1992 och en engelsk version 1994.) I början på 2000-talet delades boken upp i två delar, en för befintliga byggnader och en för nyproduktion. Inför den nu aktuella uppdateringen av Radonboken. Befintliga byggnader, övertog Bjerking AB ansvaret för utgivningen med Svensk Byggtjänst som förlag.

Förebyggande åtgärder vid uppförande av nya byggnader är beskrivna i en egen volym med namnet Radonboken. Nya byggnader och kommer troligen att uppdateras framöver.

Om författarna
Bertil Clavensjö har ansvarat för textmaterialet som i tidigare utgåvor tagits fram i samarbete med Gustav Åkerblom (†). Bertil Clavensjö är byggnadsingenjör och har arbetat med radonfrågor vid Bjerking AB sedan 1970-talet och fram till pensioneringen, därefter i eget företag.

Gustav Åkerblom var geolog. Han arbetade med radon sedan 1960-talet, först vid Sveriges geologiska undersökning och från 1991 vid Statens strålskyddsinstitut. Gustav Åkerblom avled i december 2010.

Arbetet med denna omarbetade och uppdaterade utgåva har skett under ledning av Connie Boox. Han har sedan början av 1980-talet arbetat med radonfrågorna tillsammans med författarna.

MyNewsdesk