Boken Schakta säkert – en vägledning för en säkrare arbetsmiljö i arbetet med schaktning

Schaktning som görs med för låg säkerhetsmarginal har bland annat orsakat ras i schaktslänter och brott i stödkonstruktioner. Många har fått allvarliga konsekvenser, ibland med dödlig utgång. En förutsättning för säker schaktning är att de geotekniska förhållandena klarläggs redan på projekteringsstadiet och att dessa följs upp under arbetets gång.

Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord på ett säkert sätt. Boken Schakta säkert förmedlar kunskap om hur man utformar och utför schaktningsarbete på ett säkert sätt.

Jordlagrens sammansättning och egenskaper varierar både i markytan och på djupet. De flesta jordar har olika egenskaper beroende på mängden vatten i jorden. Detta kan ställa till med problem eftersom vattenförhållandena i jorden ändras med årstid och nederbörd. Strömmande vatten i jorden, till exempel till följd av länshållning, försämrar stabiliteten och strömmande vatten på markytan kan leda till erosion.

Att före schaktning bestämma exakt hur det ser ut under markytan och exakt hur jorden kommer uppföra sig är inte möjligt. Schaktarbetet måste hela tiden anpassas till rådande förhållanden och det går inte att schablonmässigt bestämma arbetssätt, släntlutning med mera. Typförhållanden och förslag på utföranden måste alltid kontrolleras mot verkligheten.

Bokens innehållI boken presenteras omfattande beskrivningar av problem och lösningar. Vem som har ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, vilka lagar och regler som måste följas och vilka verktyg och vägledningar för detta som finns framtagna. I bilagor finns checklistor som är lämpliga att använda före produktionsstart och under det dagliga schaktarbetet.

Skriften vänder sig till den som ansvarar för schaktarbeten och de som arbetar på byggarbetsplatsen, till exempel platschef, Byggarbetsmiljösamordnare Utförande (BAS-U), arbetsledare, grävmaskinister, kontrollanter och skyddsombud. Den vänder sig även till andra som vill få större kunskap, aktualisera sina kunskaper och få stöd i sin kommunikation med den blivande byggarbetsplatsen.

Skriften har sammanställts av SGI i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter för AMA, Arbetsmiljöverket, NCC, PEAB, SKANSKA, SEKO, Sveriges Byggindustrier, SVEVIA och Trafikverket.

Denna skrift är en omarbetning av och ersätter Schakta säkert utgiven 2003 av Arbetsmiljöverket och SGI på Arbetsmiljöverkets förlag (ISBN 978-91- 7464-464-7).

Arbetet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och de medverkande organisationerna.

MyNewsdesk