Byggvägledning om bullerskydd underlättar för projektörer och byggare

Byggvägledning 11 Bullerskydd är reviderad med hänsyn till Boverkets byggregler och den nya utgåvan av ljudklassningsstandarden SS 25267.


Boken är en del i byggvägledningsserien – en rad handböcker som har som mål att underlätta tillämpningen av föreskrifterna i Boverkets byggregler BBR. Med hjälp av byggvägledningarna får projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information anpassad till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Byggvägledningsserien vänder sig såväl till den erfarne som till den som är i början av sin yrkesutövning.

I denna fjärde utgåva av Byggvägledning 11 Bullerskydd redovisas kraven för bostäder i BBR samt för övriga lokaler i tabellform på luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik och ljudnivåer för ljudklass C. Om dessa krav uppnås uppfylls också ljudkraven enligt Boverkets byggregler.

Fakta

Författare: Leif Åkerlöf, verksam inom och delägare i Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB

Förlag: Svensk Byggtjänst

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 96

MyNewsdesk