2015 års utgåva av Miljöregler för byggsektorn är här!

Nu finns handboken Miljöregler för byggsektorn i färsk utgåva, giltiga per 1 januari 2015. Boken, som revideras och uppdateras årligen av Svensk Byggtjänst, presenterar aktuella lagar och regler inom miljöområdet.

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer Kretsloppsrådets Miljöprogram 2010 och de miljömål kring energieffektivisering, hushållning med material, utfasning av farliga ämnen och värnandet av en god innemiljö som bygg- och fastighetssektorn arbetar med.

Miljöregler för byggsektorn 2015 innehåller dokumenten i fulltext samt ett väl systematiserat sökordsregister som ger en snabb hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor. Texterna är giltiga per den 1 januari 2015 och bearbetade så att alla ändringar sedan förra utgåvan är införda på rätt ställe.

I boken finns också en aktuell och informativ förteckning över webbplatser och litteratur med anknytning till frågor om miljö och hälsa. Nyheter i årets utgåva är bland annat SFS 2014:266 Lag om energikartläggning i stora företag och SFS 2014:267 Lag om energimätning i byggnader.

Miljöregler för byggsektorn riktar sig till aktörer inom bygg- och fastighetssektorn med verksamheter kring planering, byggande, förvaltning, ombyggnad, rivning och deponering. Även myndigheter som arbetar med miljöfrågor inom byggsektorn kan ha nytta av boken.

MyNewsdesk