Ny utgåva av Byggvägledning 6. Brandskydd

Byggvägledning 6. Brandskydd. finns nu i en sjätte utgåva som tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 5 Brandskydd i BBR 21 (BFS 2014:3) som trädde i kraft 1 juli 2014. BBR 22 (BFS 2015:3) innehåller inga ändringar som påverkar denna byggvägledning.

Utgåvan är omarbetad med förslag och kommentarer till olika brandskyddstekniska lösningar. Vidare berörs möjligheter med analytisk dimensionering. Som nyhet kan nämnas tillkommande verksamhetsklasser, kabelklasser samt dess olika förutsättningar. Vidare finns redovisat loftgångar som enda utrymningsväg.

Författare till Byggvägledning 6. Brandskydd är Torkel Danielsson, Tomas Fagergren, Daniel Larsson, Martin Olander, Gösta Sedin, Urban Söderberg och Jörgen Thor. Samtliga författare har mycket god kunskap och lång erfarenhet av brandskyddsteknisk projektering. Några har särskild kompetens inom områdena glas, bärande konstruktioner och installationsbrandskydd.

Byggvägledning är en serie handböcker som ansluter till Boverkets byggregler, BBR. Avsikten med handboksserien är att vara en vägledning i tillämpningen av BBR. Varje enskild handbok, till exempel Brandskydd, Fukt eller Energihushållning, behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Serien har utkommit sedan början på 1990-talet. Byggvägledning ger projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information som anpassats till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Serien vänder sig till såväl den erfarne som till den som är i början av sin yrkesutövning.

MyNewsdesk