Tidstypiskt – en levande bebyggelsehistoria

Tidstypiskt – en levande bebyggelsehistoria
Vi är alla barn av vår tid och följer i olika utsträckning nya trender. Några ligger mer i framkant och initierar det nya medan andra följer efter utan att ens vara medvetna om det. I backspegeln går det ändå att avläsa tydliga modeväxlingar och trendskiftningar. Så är det även inom arkitektur och stadsplanering, i all synnerhet avseende bostadshus.

Tidstypiskt – Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980  handlar om husen, det som brukar kallas vardagsarkitektur och som utgör ett samlat kulturellt bebyggelsearv, en levande historia.

Förändringar i stadsbilden
Mycket har förändrats genom åren och omfattande omdaningar genom riv­ningar och bostadssaneringar har gått i vågor.

1880-talshusen hade, med senare tiders mått mätt, mycket låg standard med fönster med enkelglas och lösa innanfönster, torrdass på gården, kallvat­ten och avsaknad av centralvärme. Många av dessa hus revs under 1950- och 1960-talet och de som står kvar har byggts om till modern standard. Under 1970-talet gjordes ombyggnader till LGS, lägsta godtagbara standard, eller omfattande omvandlingar inom begreppet ”ombyggnad hänförlig till ny­byggnad”. De ökade kraven på ytstandard ledde till att många väl fungerande smålägenheter slogs samman till större.

Brytpunkter för stilväxlingar
Tidstypiskt
beskriver de förändringar som skett över tid i trapphus och lägenheters interiörer och exemplen är huvudsakligen hämtade från Stockholm. Boken är indelad i decennier, men stilväxlingarna har många gånger an­dra brytpunkter. Betydelsefulla skeenden som första och andra världskriget, miljonprogrammet och konjunkturer har givit plötsliga och tydliga avtryck i såväl kvantitet som lösningar för stadsplanering och bostadsutformning.

Renovera med kunskap och medvetenhet om detaljerna
– Vi ser att det saknas kunskap om detaljerna. Det gör att de tidstypiska dragen i vår byggda miljö försvinner successivt vid renoveringar och ombyggnationer. Det man inte vet kan man heller inte värna. Att visa och berätta är vårt sätt att dra ett strå till stacken för att öka medvetenheten och kännedomen, säger Cecilia Björk.

Omfattande bakgrundsarbete för Tidstypiskt
Författarnas research har omfattat litteraturstudier och som inventeringsmaterial för projektet har de även tagit cirka 25 000 fotografier som generella decennievisa fotografier och specifikt för drygt 400 fastigheter. De har varit inne i över 100 trapp­hus och besökt drygt 50 lägenheter för att mäta upp byggnadsdetaljer. Dessutom har författarna ur byggnadsnämndens arkiv studerat ritningar från flera hundra fastigheter från perioden 1880–1980.


FAKTA

Titel: Tidstypiskt – Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980

Författare: Arkitekt SAR/MSA Cecilia Björk och Laila Reppen och, mottagare av AB Stadsholmens kulturhusstipendium 2016

Omslag och grafisk form: Cecilia Björk och Laila Reppen

Foto: Laila Reppen

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 384
Hårdband, rikligt illustrerad i fyrfärgstryck

MyNewsdesk