2016 års utgåvor av Arbetarskyddsregler för byggsektorn och Miljöregler för byggsektorn har kommit

Nu finns handböckerna Arbetarskyddsregler för byggsektorn och Miljöregler för byggsektorn i nya utgåvor giltiga per den 1 januari 2016. Böckerna revideras och uppdateras varje år och de presenterar aktuella lagar och regler inom arbetsmiljöområdet respektive miljöområdet.

Arbetarskyddsregler för byggsektorn presenterar föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt lagar om arbetsmiljö som måste finnas tillgängliga på en byggarbetsplats. Tanken är att boken ska hålla verksamma inom byggsektorn informerade om aktuella regler inom arbetsmiljöområdet.

Nyheter i 2016 års utgåva är bland annat AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön och AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden. De ersätter tidigare föreskrifter inom dessa områden.

Texterna i handboken är exakt återgivna med ändringar och kommentarer inredigerade. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2016, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare.


Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av författningar har fokus på yttre miljö, innemiljö och hälsa i överensstämmelse med de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, hushållning med material och utfasning av farliga ämnen som byggsektorn arbetar mot.

Nyheter i 2016 års utgåva är bland annat SFS 2015:216 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och STEMFS 2015:1 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning.

Miljöregler för byggsektorn 2016 innehåller dokumenten i fulltext samt ett väl systematiserat sökordsregister som ger en snabb hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor. Texterna är giltiga per den 1 januari 2016 och bearbetade så att alla ändringar sedan förra utgåvan är införda på rätt ställe.

Målgrupp är aktörer inom bygg- och fastighetssektorn med verksamheter inom planering, byggande, förvaltning, ombyggnad, rivning och deponering.

MyNewsdesk