Byggherrens ansvar för arbetsmiljön

Det är inte alltid givet vem som är den byggarbetsmiljöansvarige. Byggherrens skyddsansvar kan övertas av en utövare med verksamhet på byggplatsen.

Eftersom detta endast kan ske genom dokumenterat avtal är det inte självklart att byggherren är den byggarbetsmiljöansvarige. Handbok för byggarbetsmiljösamordnare ger praktisk och teoretisk kunskap för att klara kraven som byggherre och byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Boken ger stöd till byggherren och dennes uppdragstagare, BAS och andra med skyddsansvar till exempel de med projektörsansvar.

En genomgripande förändring som skett sedan den tidigare utgåvan är på grund av att sanktionssystemet för överträdelser av vissa föreskrifter har ändrats. Systemet med att ha föreskrifter med bötessanktioner riktade sig mot enskilda befattningshavare i företagen har, sommaren 2014, ändrats till att föreläggande om sanktionsavgift kan riktas mot företagen. Det är ofta fråga om kraftiga sanktionsavgifter.

Ett helt kapitel ger fullständig redovisning av det övergripande begreppet ”systematiskt arbetsmiljöarbete”. Det ges även inblick i certifiering av BAS. På detta sätt kan stöd ges för den som behöver läsa på från början och för de som behöver få komplettering av sin kunskap.


FAKTA

Författare:
Benny Halldin, VD, Röset AB, civilingenjör och civilekonom med mångårig erfarenhet i olika chefsbefattningar, numera konsult med inriktning på arbetsmiljö, underhåll och ledningssystemsfrågor.

Yngve Levin, jur.kand. och certifierad arbetsmiljörevisor, har förflutet från industrin, olika domstolar och myndigheter varibland Arbetarskyddsverket, nuvarande Arbetsmiljöverket. Yngve arbetar sedan decennier inom upphandling av konsulter och entreprenörer samt inom arbetsrätt, arbetsmiljöledningssystem, arbetsmiljöjuridik och arbetsmiljörevision.

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 262

Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck

MyNewsdesk