Ny handbok om regler för dimensionering av murverkskonstruktioner

Sverige har en lång tradition av murat och putsat byggande, en tradition som tog sin början för bortåt 800 år sedan. Under 1900-talets avslutande decennier kan man dock säga att denna traditionella byggnadsteknik alltmer övergavs i landet. Tegel övergick från att vara ett konstruktionsmaterial till att bli en ren beklädnad utanpå framförallt träregelstommar, medan puts blev ett ytskikt som främst kunde appliceras på olika väggsystem med lätta stommar – byggnadsteknik som visat sig vara riskkonstruktioner med avseende på fukt- och mögelproblem.

Handboken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6 behandlar dimensionering av murverk enligt SS-EN 1996: Eurokod 6 – Dimensionering av murverkskonstruktioner. Grundläggande regler för dimensionering av murverkskonstruktioner finns i SS-EN 1996-1-1. Reglerna avser dels oarmerade och dels armerade konstruktioner samt såväl slak- som spännarmerade konstruktioner. I SS-EN 1996-2 framgår hur dimensionering enligt SS-EN 1996-1-1 ska följas upp vid val av material i utförandeskedet och vilka krav som gäller för utförandet.

Handboken har utarbetats som hjälp för intressenter i byggbranschen att tillämpa eurokodsystemet på murverkssidan. Handboken är ett stöd för projektörer och byggare som varit vana vid att använda nationella svenska byggregler, som BKR, i samband med projekt som uppförs i Sverige. Men handboken är också till nytta för bedömning från beställar- och myndighetssidan av projekt som byggs i Sverige av byggföretag som har sin bas i andra länder samt när svenska byggföretag arbetar utomlands och svenska byggmaterialproducenter exporterar till andra länder.


FAKTA:

Titel: Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6

Författare: Miklós Molnár & Tomas Gustavsson

Antal sidor: 99

Förlag: Svensk Byggtjänst

MyNewsdesk