Nya AMA Anläggning 17 klar: Omfattande förändringar gällande träbroar och förorenad jord

Nya utgåvan av AMA Anläggning är nu klar och redo att möta sina läsare. Arbetet med referensverket har pågått sedan hösten 2015 och lanseringen äger rum vid Svensk Byggtjänsts AMA-konvent den 25 april på Nalen i Stockholm.

AMA-systemet (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett grundläggande och omfattande tekniskt referensverk för bygg- och anläggningsprojekt. Dagligen använt av branschaktörer sedan 70 år och med en given roll som underlag för de tekniska beskrivningar som krävs vid upphandlingar.

Idag är AMA i första hand en digital tjänst med tekniska beskrivningar för anläggningsbyggnad, husbyggnad och installationer. Vunna erfarenheter, nya material, produktionsmetoder med mera gör det nödvändigt att kontinuerligt revidera och komplettera innehållet. Detta sker löpande via tilläggstjänsten AMA-nytt. Helt nya upplagor för de olika delarna i AMA tas numera fram vart tredje år i ett rullande schema.

Och nu är det dags för lanseringen av den nionde huvudupplagan av anläggningsdelen – AMA Anläggning 17. Den första officiella presentationen sker vid Svensk Byggtjänsts AMA-konvent den 25 april på Nalen i Stockholm.

Omfattande ändringar
I den aktuella utgåvan har en mängd justeringar och tillägg införts. Enbart i BSAB-tabellen har omkring 350 förändringar gjorts.

– Att lyfta fram enskilda och särskilt betydelsefulla ändringar är svårt, menar Thomas Lindqvist, Svensk Byggtjänst, projektledare för AMA Anläggning 17.

– Men om jag själv ska välja ut några så blir det följande fyra delområden:

  • Hela avsnittet om träbroar har setts över och försetts med nya koder, rubriker och texter. Dessutom har nya figurer för plåtbeklädnad av träbroar tillkommit.
  • Regelverket MER (Mät och Ersättningsregler) har uppdaterats och i vissa delar även förtydligats. Ett antal regler har ändrats. Det gäller exempelvis den omtvistade regeln om ”överraskningsberg” som utgått i MER Anläggning 17.
  • Området Förorenad jord har fått en omfattande översyn vilket resulterat i nya begreppsbenämningar och uppdaterade krav- och rådstexter. Även exempelmallen i MER har uppdaterats.
  • För att underlätta beskrivningsarbetet har fler hänvisningsråd införts i RA (Råd och Anvisningar). Dessa gäller under vilka koder och rubriker som olika arbeten ska beskrivas.

Stort engagemang från branschen
Arbetet med AMA Anläggning 17 påbörjades i september 2015 och totalt har omkring 50 teknikspecialister deltagit. Närmare 1 500 synpunkter har inkommit från ett 50-tal remissinstanser.

– Den stora mängden synpunkter och förslag från remissinstanserna visar på ett stort engagemang för AMA Anläggning hos branschen, säger Thomas Lindqvist. Det är glädjande eftersom AMA-systemet är ett verktyg som skrivs både av och för branschen. 

MyNewsdesk