Byggsektorns författningar samlade på ett ställe

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2017, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva, Författningshandbok för byggsektorn 2017/2018, är bland annat upphandlingsförordning och lag om offentlig upphandling. Till denna utgåva har urvalet av Boverkets föreskrifter setts över och enbart tekniska föreskrifter tas med i fulltext medan föreskrifter om ekonomiskt stöd presenteras i en lista.

Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.

Urvalet i denna utgåva har skett i samråd med Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen.


Författningshandbok för byggsektorn utgavs för första gången 1979 av Svensk Byggtjänst.
Boken har sedan dess utgetts årligen och denna utgåva är den trettionionde i ordningen.

Fakta

Omslag: Between Art Direction AB

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 1474

Mjukband, svartvit inlaga

MyNewsdesk