Miljöregler för byggsektorn - årets utgåva

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, hushållning med material och utfasning av farliga ämnen som bygg- och fastighetssektorn arbetar mot.

Boken innehåller dokumenten i fulltext samt ett väl systematiserat sökordsregister som ger en snabb hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor. Texterna är giltiga per den 1 januari 2018 och bearbetade så att alla ändringar sedan förra utgåvan är införda på rätt ställe. I boken finns också en aktuell och informativ förteckning över webbplatser och litteratur med anknytning till frågor om miljö och hälsa.

Nyheter är bland annat SFS 2017:966 Miljöbedömningsförordning, KIFS 2017:7 kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer och

NFS 2017:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall med mera.

FAKTA

Omslag: Between Art Direction AB

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 1048

Mjukband, svartvit inlaga

MyNewsdesk