Byggsektorns gällande författningar samlade på ett ställe

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2018, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva, Författningshandbok för byggsektorn 2018/2019, är bland annat SFS 2017:720 Klimatlag, SFS 2017:725 Kommunallag, SFS 2017:900 Förvaltningslag, SFS 2017:966 Miljöbedömningsförordning och Förordning 2017:872 om vattendelegationer m.m.

Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.

Urvalet i denna utgåva har skett i samråd med Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen.

Författningshandbok för byggsektorn utgavs för första gången 1979 av Svensk Byggtjänst.

FAKTA

Omslag: Between Art Direction AB

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 1508

Mjukband, svartvit inlaga

MyNewsdesk