Allmänna bestämmelser som reglerar konsumententreprenader

För många privatpersoner är uppförande av ett småhus eller en omfattande köks- eller badrumsrenovering en av de största affärer man gör i sitt liv.

Till skillnad från de kommersiella entreprenaderna, som inte är lagreglerade men som har ett väl inarbetat standardavtalssystem (AB-systemet), så finns det för så kallade konsumententreprenader tvingande lagstiftning genom konsumenttjänstlagen. Lagen reglerar parternas rättigheter och skyldigheter och är i huvudsak tvingande till konsumentens förmån.

Lagen är dock inte specifikt anpassad för entreprenader utan är tillämplig på många olika typer av konsumenttjänster av vitt skilda slag. Det finns därför behov av att i det enskilda avtalet eller i någon form av allmänna bestämmelser precisera och förtydliga parternas rättigheter och skyldigheter. Det är enligt lagen tillåtet att ha sådana regler under förutsättning att de inte innebär intrång i de tvingande rättigheter som lagen ger konsumenten.

Den uppdaterade skriften Allmänna bestämmelser för konsumententreprenader innehåller två olika allmänna bestämmelser för konsumententreprenader, ABS 18 och Hantverkarformuläret 17.

ABS 18 är avsedd att användas vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument.

Hantverkarformuläret 17 är avsett att användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten där enskild konsument är beställare.

FAKTA

Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 43
Häfte A4, dekorfärg

MyNewsdesk