Byggsektorns gällande författningar – ny sammanställning för 2019/2020

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Boken inleds med en läsanvisning samt en kort redogörelse som sätter bestämmelserna i ett juridiskt sammanhang.

Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2019, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva är bland annat strålskyddslag (SFS 2018:39 6), strålskyddsförordning (SFS 2018:506), förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete och förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter med flera.

Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.


FAKTA
Omslag: Between Art Direction AB
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 1536
Mjukband, svartvit inlaga

MyNewsdesk