BYGG IKAPP - handbok för att göra miljön tillgänglig för alla

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget särintresse. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt möjligt kan delta i samhällslivet. Boken BYGG IKAPP redogör för regler och ger lösningar så att kraven kan uppfyllas.

För att uppnå ett hållbart samhälle måste därför ny- och ombyggnad göras så att miljön blir tillgänglig och användbar för alla. I den befintliga miljön måste förbättringar göras och hinder tas bort. Utgångspunkten bör vara att alla är olika och har olika funktionsförmåga men lika rättigheter. Alla har rätt att delta i samhällslivet på lika villkor.

BYGG IKAPP, utgåva 7, är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna.

Boken används sedan många år som referensverk inom området och har aktualiserats flera gånger. Den nu aktuella revideringen har beaktat nya erfarenheter samt ändringar inom lagstiftningen i BBR 28 (BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2019:2).

Författare är arkitekt MSA Elisabet Svensson med lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor från bland annat Hjälpmedelsinstitutet, Handikappombudsmannen och Handisam – myndigheten för handikappolitisk samordning.

FAKTA
Författare: Elisabet Svensson
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 347
Format:210 x 270 mm
Trådbundet mjukband, tvåfärg, illustrerad

MyNewsdesk