Premiär för nya AMA Anläggning på AMA Konvent 25 april

Premiär för AMA Anläggning 17!Den 25 april kommer AMA Anläggning 17 att lanseras på Svensk Byggtjänsts AMA Konvent på Nalen i Stockholm. Det är den nionde omarbetade versionen som nu ser dagens ljus. I arbetet med revideringen, som påbörjades i september 2015, har totalt omkring 50 teknikspecialister deltagit. De senaste månaderna har bland annat ägnats åt detaljgranskning av de omkring 1 500 synpunkter som inkommit från ett 50-tal remissinstanser. Både enskilda personer och organisationer.

Syftet med AMA-systemet är att möjliggöra tydlighet, effektivitet och kvalitet genom hela byggprocessen fram till färdig byggnad eller anläggning.

– Mängden synpunkter och förslag från remissinstanserna visar också på ett stort engagemang för AMA Anläggning hos branschen, säger Thomas Lindqvist projektledare för AMA Anläggning 17. Det är glädjande eftersom AMA-systemet är ett verktyg som skrivs både av och för branschen.

Många av de synpunkter som nu kommit in gäller information i tidigare utgåvor av AMA Anläggning och inte förändringarna i det aktuella remissförslaget.
– Så brukar det vara och det beror troligen på att AMA Anläggning numera revideras relativt ofta, vart tredje år. Det betyder att branschaktörerna inte har hunnit med att utvärdera konsekvenserna av förändringar i de föregående versionerna innan en ny går ut på remiss, säger Thomas Lindqvist.

Alla synpunkter är värdefulla

Thomas Lindqvist projektledare för AMA Anläggning 17Oavsett när synpunkterna lämnas till Svensk Byggtjänst är de värdefulla och tas med i arbetet. Samtidigt kommer inte alla förslag att resultera i justeringar och tillägg i AMA Anläggning, RA eller MER. Denna gång har omkring 350 gjorts i BSAB-tabellen, vilket endast är en liten del av det totala antalet förändringar som införts.

Relevanta synpunkter som av tidsbrist inte hunnit med att utredas kommer istället att tas med i AMA-nytt eller utgöra underlag för kommande utgåva av AMA Anläggning. Ett sådant förslag är att helt omarbeta tillämpningsanvisningarna i MER för att underlätta förståelsen.

– En annan synpunkt som vi inte kommer att bereda i denna utgåva är önskemålet om att ta bort BV-koderna. De används av många. Men vi är medvetna om att de kan vara problematiska om de används felaktigt, säger Thomas Lindqvist.

Även förslag som arbetsgruppen tagit fram har strukits efter att remissinstanserna varit negativa. Det gäller bland annat tanken att i MER införa ett regleringspris för svetsning av längd för krönmeterspont.

– Nytt i vårt arbetssätt med årets utgåva är att det tillsattes två mindre grupper som var och en jobbade fokuserat med var sitt område. Det ena var förorenad mark och det andra området var den nygamla skadezonstabellen i avsnittet för bergschakt, berättar Thomas Lindqvist.

Omfattande system med många användare

Arbetet med AMA Anläggning, MER och RA inbegriper även att kontrollera standarders aktualitet. I denna utgåva har standarders årtal tagits bort från de löpande texterna. Däremot anges de standarder som ligger till grund för texterna i standardförteckningen i AMA och RA med komplett beteckning. Därmed är det alltid tydligt vilken utgåva av en standard som ligger till grund för krav- och rådstexterna.

Det är svårt att lyfta fram enskilda ändringar som särskilt betydelsefulla menar Thomas Lindqvist. AMA Anläggning är ett omfattande dokument som vänder sig till en mängd olika aktörer i anläggningsbranschen som alla har sina egna specialområden som de bevakar.

– Men om jag själv ska välja ut några så blir det följande fyra delområden, säger Thomas Lindqvist.

Träbroar
Dels har hela avsnittet om träbroar setts över och försetts med nya koder, rubriker och texter. Dessutom har nya figurer för plåtbeklädnad av träbroar tillkommit.

MER
Regelverket har uppdaterats och i vissa delar även förtydligats. Vissa regler har ändrats. Det gäller exempelvis den omtvistade regeln om ”överraskningsberg” som utgått i MER Anläggning 17.

Förorenad jord
Området har fått en omfattande översyn vilket resulterat i nya begreppsbenämningar och uppdaterade krav- och rådstexter. Även exempelmallen i MER har uppdaterats.

RA
För att underlätta beskrivningsarbetet har fler hänvisningsråd införts i RA. Dessa gäller under vilka koder och rubriker som olika arbeten ska beskrivas.

Här följer ytterligare några nyheter i AMA Anläggning 17.

Förankringar
Tidigare har förankringar ingått som del av spont. Då det ibland har inneburit otydligheter i både kravställande och reglering har nya produktionsresultatkoden DJB ”Förankringar av konstruktion” införts.

Pålar
Rubriken CCD.1 ”Borrning av pålar av betong ” har tagits bort. Det enkla skälet är att ingen påltyp som tillhör denna kategori har hittats på den svenska marknaden.

Avtäckning av berg
Två nya koder har införts för att skilja på berg som varit påverkat av sprängning eller inte. Därmed minskas förhoppningsvis riskerna vid avtäckning av berg där odetonerat sprängmedel kan finnas kvar.

VA och tekniska försörjningssystem
Flera nya koder och rubriker har tillkommit. Ett antal koder har reviderats för att bättre beskriva vad de avser. Även en bilaga av hur mikrobiologiskt vattenprov ska utföras har tillkommit.

Bitumenbundna lager
Underindelningen i ”Nybyggnad” och ”Underhåll” på kodnivå har tagits bort. Det minskar omfattningen av koder något som underlättar arbetet när tekniska beskrivningar och mängdförteckningar ska tas fram.

Väg- och ytmarkeringar
Avsnittet har setts över och kompletterats. Området kräver en mer omfattande översyn som kommer att göras längre fram.

Ladda ner hela artikeln här


Slutspurt för AMA Anläggning 17. AMA-nytt – Anläggning 2/2016
 

"AMA-systemet, allmän material- och arbetsbeskrivning, är ett omfattande referensverk och dagligt använt verktyg för bygg- och anläggningsbranschen sedan snart 70 år. Systemet uppdateras kontinuerligt och regelbundet görs mer omfattande uppdateringar. Nu är det dags för den nionde helt uppdaterade versionen av AMA Anläggning. Presentationen an AMA Anläggning 17 sker i samband med årets AMA Konvent den 25 april. Konventet hålls på Nalen i Stockholm.

I arbetet med revideringen, som påbörjades i september 2015, har totalt omkring 50 experter deltagit. De senaste månaderna har främst ägnats åt detaljgranskning av de omkring 1 500 synpunkter som inkommit från ett 50-tal remissinstanser. Både enskilda personer och organisationer. 

Syftet med AMA-systemet är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom gemensamma standarder, beskrivningar och anvisningar. Rätt utnyttjat bidrar detta till säkrare arbeten och bättre resultat genom ökad tydlighet, effektivitet och kvalitet genom hela byggprocessen fram till färdig byggnad eller anläggning."