Svante Hagman inför konferens LOU den 8 november:

Anmälan till Konferens om LOU 8 november 2016

Till Program Konferens om LOU 8 november

”Mer förhandling och dialog positivt för offentliga byggupphandlingar”

Med nya LOU kommer förhoppningsvis förhandling och dialog att kunna användas mer i upphandlingsprocessen. Det är en positiv möjlighet för offentliga byggprojekt, som jag hoppas att både beställare och entreprenörer lär sig att utnyttja.

Detta kommer Svante Hagman, NCC, att fokusera på under sin medverkan i konferensen om offentlig upphandling av bygg- och anläggningsprojekt den 8 november.

Svante Hagman har lång erfarenhet av upphandling och genomförande av offentliga byggprojekt under sina snart 30 år inom NCC. Han har tidigare bland annat varit affärsområdeschef för NCC Construction Sweden och NCC Housing. Idag är han affärsområdeschef för NCC Infrastructure och styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier.

En av de förväntade nyheterna i nya LOU är större möjligheter att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog.

”Dialog bättre än bara underlag”

–Detta är mycket positivt. I en dialog är det lättare för den upphandlande parten att beskriva vad man vill uppnå, jämfört med att enbart använda ett upphandlingsunderlag. Därmed blir det lättare att få en tydligare värdering av anbuden - vilket ger bästa pris för det man verkligen efterfrågar, säger Svante Hagman.

–Upphandlingarna kan helt enkelt bli mer effektiva.

För entreprenörerna innebär mer förhandling och dialog i upphandlingen en möjlighet att tidigt i processen diskutera uppdraget och tydligare förklara hur man kan lösa uppgiften med rätt kvalitet och till rätt kostnad.

–För oss entreprenörer medför det ett behov av att bättre kommunicera den kompetens vi för med oss från tidigare uppdrag in i nya projekt, säger Svante Hagman.

Tydlighet och transparens

–För den offentliga byggherren gäller det att vara tydlig i de grundläggande upphandlingsdokumenten och genom hela dialogen. Vad är det man lägger vikt vid och hur görs bedömningarna av anbuden? Transparens och lika bedömningar blir mycket viktigt i denna typ av upphandlingsförfarande.

Svante Hagman menar att kravet på tydlighet och likhet i bedömning också blir viktig i de sociala krav som också väntas få tydligt utrymme i nya LOU.

–Det är bra att byggsektorn lyfter fram sitt sociala ansvar, och att det detta även kommer till uttryck i nya LOU. Men i en konkurrenssituation med allt fler internationella aktörer kan synen på vad som menas med socialt ansvar variera en hel del. Därför är det mycket angeläget att det i upphandling gällande offentliga byggprojekt blir tydligt definierat vad som avses och hur bedömningen kommer att gå till.

Motverka underpriser

Svante Hagman hoppas att nya LOU även kommer att innehålla tydligare verktyg för att motverka underprissättning.

–Det finns anbud med timpriser som är så lågt satta att de inte stämmer överens med verkligheten. När ett sådant anbud vinner kan istället andra kostnader uppstå. Förhoppningsvis kommer nya LOU att innehålla mekanismer för att komma åt detta problem så att underprissatta anbud effektivt kan väljas bort.

Under LOU-konferensen medverkar Svante Hagman i debatten ”Lagändringar av LOU – vilka är ändringarna och hur påverkar de vår bransch?”. Här deltar även professor Per-Erik Eriksson, LTU och Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.