Ulrika Francke, Tyréns: ”Konsultmäklare är ett hot mot grundidén med LOU”

Anmälan till Konferens om LOU 8 november 2016

Till Program Konferens om LOU 8 november

”Konsultmäklare är ett hot mot grundidén med LOU”

–Konsultmäklare för offentlig verksamhet är ett hot mot grundidén med LOU.
Ökade inslag av innovationsupphandling och dialogbaserad upphandling kan däremot förbättra LOU.

Detta är ett par av huvudbudskapen från Tyréns VD, Ulrika Francke, under konferensen om LOU och samhällsbyggnad den 8 november.

Ulrika Francke har under sin långa karriär hanterat LOU och offentliga upphandlingar ur både beställar- och leverantörsperspektiv.

Inom Stockholms stad har hon som politiker varit borgarråd och som tjänsteman stadsbyggnadsdirektör samt direktör för gatu- och fastighetskontoret. Sedan 2006 är hon VD för konsultföretaget Tyréns. Hon har varit aktiv i Nybyggarkommissionen och Bokriskommittén, och är i nuläget bland annat styrelseordförande i BIM Alliance och ordförande i avdelning Samhällsbyggnad i IVA:s Akademikollegium.

Viktigt med mål och syfte i underlagen

–Det allra viktigaste för att skapa fungerande förfrågningsunderlag inom samhällsbyggnad, är att beställaren fokuserar på vad som ska åstadkommas med ett byggprojekt. Inte bara beskriver vad som ska byggas och ange kvantifieringar etc – utan främst förklarar vilket problem som ska lösas, menar Ulrika Francke.

–Alla som ska lämna anbud måste förstå byggprojektets syfte och mål, för att kunna lämna bra förslag.

Kalkylering ofta i för tidigt skede

När det gäller utmaningen med kalkylerbarhet i förfrågningsunderlag, menar Ulrika Francke att kalkyleringen ofta kommer in i ett för tidigt skede.

–Man måste ha kommit en bit framåt i hur projektet ska hanteras och lösas för att kunna göra en realistisk kalkyl. Sedan är kompetens inom kalkylering en bristvara – vi behöver fler välutbildade personer inom kalkylering.

Innovation och dialog

Ulrika Francke är mycket positiv till att nya LOU troligen kommer att ge större möjligheter till förhandlad upphandling och dialog i upphandling.

–Det ger större möjligheter för anbudsgivare att ställa frågor om och bättre förstå det specifika projektet. Till exempel, hur ser situationen ut gällande grundläggning och markförhållanden i ett aktuellt vägbyggnadsprojekt? Ökad dialog kan ge bättre anbudsförslag och rikta projekt mot bättre kvalitet.

Även planen på ökade inslag av innovationsupphandling i nya LOU är något som Ulrika Francke välkomnar.

–Detta öppnar för nya lösningar och metoder som både kan spara pengar och ge bättre kvalitet.

Kritisk mot sociala krav i LOU

Hon är däremot kritisk mot tanken med utökade sociala krav i LOU.

–Vi samhällsbyggare ska så klart verka för ökad social hållbarhet. Men kraven på detta ska snarare komma till oss genom opinionsbildning och medborgardialog. Om sociala krav skrivs in i offentliga upphandlingar är risken att det snedvrider konkurrensen – att bara de största aktörerna har förmågan att möta detta i anbuden och att de mindre blir utestängda från upphandlingar.

Konsultmäklare hot mot LOU

Ulrika Francke hoppas att möjligheten att använda konsultmäklare i offentliga upphandlingar ska ses över på ett kritiskt sätt. Bland annat SL använder konsultmäklartjänsten ZeroChaos. En annan expansiv konsultmäklartjänst är eWork. Tjänsterna syftar främst till att sänka konsultkostnaderna hos beställaren.

–Detta är ett hot mot grundidén med LOU. De offentliga beställarna lägger ifrån sig LOU-ansvaret till en annan part. Därmed finns risk för vänskapskorruption och vi konsulter får inte den direkta dialogen och relationen med beställaren som ofta är mycket värdefull, menar Ulrika Francke.

Under LOU-konferensen den 8 november deltar Ulrika Francke i debatten ”Hur skapas fungerande förfrågningsunderlag för byggprojekt?" Övriga medverkande i debatten är
 Magnus Colling, upphandlingschef på Familjebostäder och Bertil Schmidt, avdelningschef på NCC Infrastructure.