Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden. Rapport 2:2013

bok

600 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Denna ”Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden. SGF Rapport 2:2013” redovisar SGF:s uppfattning beträffande undersökningar av förorenade områden och kan betraktas som normgivande i de delar som inte behandlas i standarder eller andra regelverk. Här visas en översikt över metoder för varje provtagningsmedia, allmänna råd och metodbeskrivningar.

Handboken är uppbyggd av 2 delar. Del 1 beskriver planering och dokumentation av undersökningar och Del 2 beskriver provtagning av olika medier. Utöver dessa två delar finns bilagor med exempelvis mallar för provtagningsplan, riskbedömning arbetsmiljö, fältrapport och provtagningsprotokoll samt metodbeskrivningar för vanliga provtagningsmetoder.

”Fälthandbok” vänder sig främst till handläggare och fälttekniker som planerar/utför fältarbetet vid undersökningar av förorenade områden och ska fungera som en konkret vägledning för planering och genomförande av undersökningar. För beställare av undersökningar samt miljömyndigheter kan den istället fungera som en handledning om vilka krav som kan ställas på fältundersökningar.

Handboken är en revidering och vidareutveckling av Fälthandbok. Miljötekniska markundersökningar. Rapport 1:2004. Den ansluter även och bygger vidare på SGF:s Fälthandbok för geotekniska undersökningar.