Byggnader

Alla titlar

byggemenskaper_som_en_del_i_bostadsforsorjningen_6123041

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen

Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål när det gäller hur eller var de vill bo. Boverket vill med denna rapport intresse för byggemenskaper och sprida kunskap om vilka mervärden byggemenskaper kan g...

Pris: 100 kr + moms

handbok_i_katatrofberedskap_och-restvardesraddning_6075021

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning

Stora värden går varje år förlorade vid bränder med efterföljande vattenskador vid släckningsarbetet. Med rätt insats ökar chanserna för att tillståndet inte förvärras och med rätt konserveringsåtgärder kan stora värden räddas...

Pris: 212 kr + moms

krisberedskap_i_vardfastigheter_6020474

Krisberedskap i vårdfastigheter

Kris, störning, samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalys. Det är några av de många begrepp som används när vi pratar om krisberedskap. Skriften ger svar på hur landstingens och regionernas fastighetsorganisationer kan arbeta med krisbere...

Pris: 345 kr + moms

en_liten_bok_om_sma_bostader_6207010_nominerad

En liten bok om små bostäder

Hur ser ett vanligt svenskt hushåll ut? En barnfamilj, säger ni kanske. Då har ni fel. Det normala svenska hushållet består av högst två personer. Oavsett om vi pratar villor eller lägenheter, äganderätt eller hyresrätt så bebos en majoritet av alla ...

Pris: 426 kr + moms

handbok_skydd_av_byggnader_6505102

Handbok Skydd av byggnader. Utg 4

Handboken kan användas som underlag för värdering av byggnaders sårbarhet mot olika typer av angrepp. Det kan gälla myndighetsbyggnader, ambassader, huvudkontor, regeringsbyggnader och byggnader för lokal, regional och nationell ledning.

Pris: 500 kr + moms

skolans_nya_rum_arkus_75_6084031

Skolans nya rum

Skolbyggnaden innehåller många rum och funktioner som samspelar för att de som vistas där ska kunna fungera, både lärare och elever. Skolmiljön omfattar också skolgårdens ytor...

Pris: 189 kr + moms

texter_om_stockholm_och_andra_stader_6039591

Texter om Stockholm och andra städer 1994-2016

Ola Andersson är arkitekt och skribent och är en av de tongivande i debatten om hur vi bygger städer. Boken innehåller ett urval av hans texter från dagspress, magasin och facktidskrifter under de senaste decennierna.

Pris: 234 kr + moms

att_forsta_bostadsmarknaden_6039584

Att förstå bostadsmarknaden

Under de senaste 20 åren har bostadsmarknaden i storstäderna gjort vissa rika medan andra får allt svårare att hitta en bostad till rimliga hyror eller priser...

Pris: 268 kr + moms

eget_hem_at_alla_6039582

Eget hem åt alla. Så löser vi bostadskrisen

Oenigheten om varför det byggs för få bostäder och vad som ska göras åt problemet är stor i Sverige. Oenigheten beror både på olika ideologisk syn och på de intressekonflikter som finns mellan de som äger sin bostad och de som hyr, mellan dem som int...

Pris: 168 kr + moms

99_years_of_housing_questions_in_sweden_6108212

99 Years of the Housing Question in Sweden

This book presents the history of modern architecture in Swedish housing. It is essential reading, especially at a time when a lack of accommodation is having such a brutal impact on Swedish society. However, this has not always been the case...

Pris: 393 kr + moms

skolans_nya_plats_i_staden_6123038

Skolans nya plats i staden

Syftet med studien är att undersöka hur kommunerna anpassar planeringen av grundskolor till skolvalet och konkurrensen från friskolor. Fem kommuner med stark befolkningsökning och behov av nya skollokaler ingick i studien...

Pris: 100 kr + moms

den_svenska_skolgardens_historia_6039574

Den svenska skolgårdens historia

Skolgården är en självklar del av skolan i dagens samhälle. De flesta som gått i skolan har minnen kopplade just till skolgården. Boken ger en ny och samlad kunskap om skolans utemiljö som ett pedagogiskt och socialt rum, både i historiskt och nutida...

Pris: 206 kr + moms

rum_barn_och_pedagoger_6117536

Rum, barn och pedagoger

I boken tas den faktiska betydelsen av hur ett rum är planerat: vad händer om till exempel lekrummet är planerat med ändamålsenligt eller neutralt material, om hallen är placerad på neder- eller övervåning, innanför eller utanför avdelning, och vad s...

Pris: 275 kr + moms

pa_vag_mot_framtiden_6587178

På väg mot framtiden

Magasinet innehåller SABOs framtidsprogram som tar sikte på 2030. Programmet ska vara en inspirationskälla för medlemsföretagen när det gäller att utveckla företaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna...

Pris: 150 kr + moms

bygg_mer_for_fler_6068177

Bygg mer för fler!

I rapporten tar författarna delvis ett nytt grepp kring frågan "bostadskris". De fokuserar på utbudssidan - bostadsbyggandet - och hur rollfördelningen mellan stat och kommun ser ut när det gäller att planera för och bygga bostäder...

Pris: 210 kr + moms

sa_hanterar_du_bostadskonflikter_en_handbok_6008012

Så hanterar du bostadskonflikter

Bostaden är en central del i människors liv. De långdragna och infekterade konflikterna som kan uppstå blir inte sällan ett arbetsmiljöproblem för bostadsförvaltare...

Pris: 225 kr + moms

att_framja_intregration_6587176

Att främja integration

Rapporten presenterar SABOs kartläggning över hur kommuner och allmännyttiga bostadsföretag hanterar integrationsfrågan. Bland annat är bostadsbristen och dess konsekvenser en stor utmaning...

Pris: 150 kr + moms

sa_underlattar_vi_for_utlandska_byggforetag_i_sverige_6587175

Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige

SABO och dess medlemsföretag har tagit fram standardiserade flerfamiljshus. Detta för att kunna handla upp stora volymer med ramavtal. Bolagen har också velat attrahera utländska bolag att etablera sig i Sverige...

Pris: 150 kr + moms

bo_i_bostadsratt_6068172

Bo i bostadsrätt

I bostadsrättslagen har ett flertal förändringar gjorts den 1 juli 2014. Lagändringarna påverkar styrelsens dagliga verksamhet i bostadsrättsföreningen. Bland annat har lagändringar skett som påverkar andrahandsupplåtelse. Hos www.riksdagen...

Pris: 416 kr + moms

bostadsbestammelser_2017_6203012

Bostadsbestämmelser 2017

Bostadsbestämmelser 2017 är av handbokskaraktär och ger förslag på lösningar som myndigheternas föreskrifter inte innehåller. Årets utgåva innehåller bland annat: Ändringar i BBR 23 och BBR 24 som förtydligar krav vid ombyggnad Krav på plats för hem...

Pris: 495 kr + moms

byggemenskaper_6039520

Byggemenskaper

Kraven på större mångfald i bostadsbyggandet har ökat när svenska städer växer. Byggemenskaper, där en grupp människor utifrån egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad, har potential att bidra med ökad variation...

Pris: 269 kr + moms

13_myter_om_bostadsfragan_6039518

13 myter om bostadsfrågan

Enligt svensk grundlag är rätten till bostad en grundförutsättning för ett drägligt liv. Hur kommer det sig då att det är så svårt att lösa bostadsfrågan? Marknaden är tongivande idag och kräver avregleringar och lägre skatt...

Pris: 139 kr + moms

min_bostad_6587173

Min bostad

Pekboken är ett hjälpmedel när det finns språkliga hinder vid kommunikationen med hyresgäster. Den innehåller foton och förklarande ord på vanliga detaljer i en lägenhet och är uppdelad i kapitel som kök, badrum, trapphus, tvättstuga, med mera...

Pris: 200 kr + moms

produktionskostnad_for_skolor_6020450

Produktionskostnad för skolor

En stor del av kommunernas investeringar görs i offentliga lokaler. Ofta upplevs kostnaden som väldigt hög utan någon tydlig anledning.  Skillnaden i kostnader mellan olika projekt kan bero på lokal konkurrens, val av entreprenadform, konstrukti...

Pris: 300 kr + moms

Åtkomliga bostäder

Åtkomliga bostäder

Hushåll med låga inkomster har under de senaste 20 åren fått allt svårare att hitta bostad i Sveriges större städer. En strategi för att underlätta för dessa hushåll kan vara att bygga billigt så att bostäderna blir mindre attraktiva för höginkomstta...

Pris: 234 kr + moms

25 av 58