Förvaltning

Alla titlar

det_kan_inte_mer_an_rasa_6039693

Det kan inte mer än rasa

För drygt fem år sedan damp en hel lantbruksgård ner i famnen på Micke och Daniel. I boken får vi följa med bakom de tapetserade och sågspånsdammiga kulisserna där lite snett också är rakt...

Pris: 189 kr + moms

fastighetsvardering_6108224

Fastighetsvärdering

I boken förklaras ingående hur fastigheters värde beror på deras egenskaper, människors värdering av egenskaperna samt samhällets reglering av fastigheters användning...

Pris: 405 kr + moms

nationalmuseum_i_nytt_ljus_02_6039688

Nationalmuseum i nytt ljus

Det var med stor glädje och stolthet som Nationalmuseum, efter fem års stängning, i oktober 2018 åter kunde slå upp portarna och välkomna besökarna till museet...

Pris: 728 kr + moms

halla_hus_handbok_6011029

Hålla Hus Handbok. Byggnadsvård i norr

Alla hus som används måste också förr eller senare kunna ändras. I ett bostadshus förändras behoven med familjesituationen. Nya hygienvanor, fritidsvanor eller tekniska nymodigheter kan också leda till att man vill förändra...

Pris: 375 kr + moms

fastighetsnomenklatur_13_6160002

Fastighetsekonomi o fastighetsrätt. Fastighetsnomenklatur. Utg 13

Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags och fastighetsekonomiska analysförfaranden...

Pris: 795 kr + moms

vardering_av_smahus_och_bostadsratter_6108222

Värdering av småhus och bostadsrätter

Metoden som används i boken för att bedöma marknadsvärdet på ett småhus eller en bostadsrätt kallas ortsprismetoden. Metoden baseras på att hitta liknande jämförelseobjekt som nyligen har sålts...

Pris: 297 kr + moms

hyra_och_annan_nyttjanderatt_till_6068196

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. Utg 9

I boken redogörs för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomrätt och bostadsrätt behandlas. Denna nionde upplaga har aktualiserats främst med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.

Pris: 570 kr + moms

allmanna_fastighetsratten_6068195

Allmänna fastighetsrätten. En introduktion. Utg 5

Boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och behandlar i första hand huvudfrågor inom ämnet. I boken behandlas regler om vad som utgör: fast egendom regler om köp, gåva och byte av fast egendom regler om servitut och nyttjanderätter...

Pris: 246 kr + moms

rattfallssamling_i_fastighetsratt_6068194

Rättsfallssamling i fastighetsrätt. Utg 8

Boken innehåller en sammanställning rättsfall på fastighetsrättens område. Den är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrätt på juristutbildningen men är också nyttig för den som vill få fördjupade kunskaper inom o...

Pris: 317 kr + moms

speciell_fastighetsratt_miljobalken_6039208

Speciell fastighetsrätt Miljöbalken. Utg 12

Boken behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten.

Pris: 426 kr + moms

bostadsrattsforeningar_6074137

Bostadsrättsföreningar

Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas och föreningens rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har och mycket annat som gäller bostadsrättsföreningen.

Pris: 433 kr + moms

hyressattning_och_forhandlingssystemet_6587187

Hyressättnings- och förhandlingssystemet

Den 1 januari 2011 trädde ny lag ikraft som reglerar allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagens innehåll har i stor utsträckning påverkat förutsättningarna för att bedriva hyresförhandlingar...

Pris: 200 kr + moms

nyckeltal_for_lagenhetsreparationer_6587186

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2018

Skriften är ett hjälpmedel för kostnadsberäkning i samband med lägenhetsbesiktningar. Nyckeltalen utgår från "styckereparationer vilka, som regel, medför högre kostnader än seriearbeten...

Pris: 270 kr + moms

rena_hus_6587185

Rena hus. Städhandbok för bostadsföretag

Med handboken skapas samsyn vid städning av trapphus och andra gemensamma utrymmen i flerbostadshus. Fokus ligger på den regelmässiga, vardagliga städningen...

Pris: 790 kr + moms

hyra_av_bostad_och_lokal_6039630

Hyra av bostad och lokal. Utg 2

I boken behandlas avtalstyperna bostadshyra och lokalhyra. I beskrivning och analys av regelverket har stor tonvikt lagts vid lagförarbetena för att lagstiftarens intentioner komma till tydligt utttryck...

Pris: 508 kr + moms

bostadshyresavtal_i_praktiken_6068190

Bostadshyresavtal i praktiken. Utg 5

Boken är en koncentrerad handledning som tilltillgängligt beskriver olika situationer som hyresgäster och hyresvärdar ställs inför samt vilka regler som som då gäller. Boken innehåller även rättsfall och formulär för avtal och uppsägningar med mera...

Pris: 613 kr + moms

bevare_mig_val_6039629

Bevare mig väl. Fem fall för byggnadsvård

Hur gick det till när en förfallen lada, ett övergivet torp, en sönderrenoverad herrgård, ett obeboeligt militärboställe och en illaluktande lägenhet i stan fick nytt liv och sin själ tillbaka? Var började man? Hur visste man var man skulle leta? Och...

Pris: 357 kr + moms

fastighetsformedling_6108216

Fastighetsförmedling. Utg 5

Boken har tre huvudspår: juridik, förestagsekonomi samt praktik. Fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som berör mäklarens arbete behandlas utförligt...

Pris: 436 kr + moms

forfattnignssamling_i_fastighetsratt_6068189

Författningssamling i fastighetsrätt 2018

Boken innehåller grundläggande och centrala författningar på fastighetsrättens område. Vissa författningar återges endast i utdrag för att hålla samlingen lättöverskådlig.

Pris: 283 kr + moms

restaureringskonstens_historia_6018098

Restaureringskonstens historia

Boken behandlar restaureringskonsten i dess kulturhistoriska sammanhang från begynnelsen under 1600-talet och 1700-talet fram till idag. Vi möter olika förhållningssätt och ser hur olika värderingar kommer igen.

Pris: 269 kr + moms

statusbedomning_av_fastigheter_6020472

Statusbedömning av fastigheter

Statusbedömningar kan användas för att öka kunskapen om ett byggnadsbestånds underhållsbehov, för att underlätta prioriteringar och för att få en mer långsiktig underhållsplanering...

Pris: 325 kr + moms

antikvariska_atgarder_6552168

Antikvariska Åtgärder 2018 Underhållskostnader

Förvaltningen av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Sedan 2015 finns en bok som enbart behandlar antikvariska åtgärder...

Pris: 2 000 kr + moms

25 av 193