Administrativ förvaltning

Alla titlar

riktlinjer_for_andrahandsuthyrning_av_hyresbostader_6962050

Riktlinjer för andrahandsuthyrning av hyresbostäder

Riktlinjerna ger fastighetsägare och hyresgäster information om hur en ansökan om andrahandsuthyrning av en bostadslägenhet bör bemötas och i vilka situationer en fastighetsägare bör lämna sitt samtycke till andrahandsuthyrning...

Pris: 40 kr + moms

riktlinjer_for_lagenhetsbyten_6962049

Riktlinjer för lägenhetsbyten

Riktlinjerna ger fastighetsägare och hyresgäster information om hur en ansökan om bostadslägenhetsbyte bör utformas och bemötas samt i vilka situationer en fastighetsägare bör lämna sitt samtycke till en ansökan om byte.

Pris: 40 kr + moms

fastighetsagarens-ansvar_6962033

Fastighetsägarens ansvar. Utg 9

Skriften lämnar en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.Fastighetsägarens ansvar är i första hand avsedd att användas av privata och kommunala fastighetsföretag och b...

Pris: 395 kr + moms

god_inomhusmiljo_6962047

God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägare. Utg 2

”God inomhusmiljö. En handbok för fastighetsägare” går systematiskt igenom ljud, ljus, luft, fukt, termiskt klimat, strålning och luftföroreningar; alla aspekter som påverkar den inomhusmiljö som fastighetsägare erbjuder de boende...

Pris: 250 kr + moms

handledning_popup_nr12d_6962046

PopUp-lokal 12D. Handledning till hyreskontrakt

Hyreskontraktet för popup-lokal är särskilt anpassat för korta upplåtelser i ansvarsförhållanden där det är viktigt för båda parter att upplåtelsen sker enkelt och smidigt...

Pris: 150 kr + moms

handledning_for_hotell_nr86_6962045

Hotell 86. Handledning till hyreskontrakt

Till skillnad från standardhyreskontraktet för lokaler ger hotellkontraktet hyresvärd och hyresgäst möjlighet att kryssa i bland annat vilka delverksamheter som ingår i hotellrörelsen, vad som gäller för uteserveringar och om hyran är omsättningsbase...

Pris: 240 kr + moms

gront_hyresavtal_6962044

Grönt hyresavtal 99. Handledning till formulär

Grönt Hyresavtal (nr 99) fyller en viktig funktion då de skapar en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljöpåverkan...

Pris: 150 kr + moms

handledning_hyreskontrak_for_lokal_12b_3_6962043

Lokal 12B.3. Handledning till hyreskontrakt

Denna handledning är till för att ge parterna ledning om hur kontraktet bör fyllas i och vilken innebörd organisationerna anser att kontraktets olika delar har.

Pris: 240 kr + moms

entreprenadkontrakt_6962042

Entreprenadkontrakt 300. Handledning till formulär

Kontraktet är avsett att användas framförallt vid entreprenader som är begränsade i omfattning, som är upphandlade av fastighetsägare i egenskap av hyresvärdar och där anlitade entreprenörer återkommande erhåller uppdrag från fastighetsägarna.

Pris: 240 kr + moms

hyreskontrakt_for_lokal_6963071

12B.3 Hyreskontrakt för lokal. Set om 5 st

12B.3 avser uthyrning av lokal (ersätter det tidigare formuläret 12B.2). Kontraktet är framförhandlat med SABO, Svensk Handel och Visita och innehåller villkor för uthyrning av exempelvis butik eller kontor...

Pris: 675 kr + moms

fastighetsagarens_handbok_6962035

Fastighetsägarens Handbok

I ”Fastighetsägarens handbok” sammanfattas allt som en fastighetsägare bör känna till, på lite drygt hundra sidor. Den nya utgåvan av Fastighetsägarna går på ett enkelt och pedagogiskt sätt igenom områdena juridik, teknik, ekonomi och miljö - kort sa...

Pris: 495 kr + moms

strategier_for_okad_lokaleffektivitet_6020448

Strategier för ökad lokaleffektivitet

Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner.  På kort sikt gäller det att till exempel samlokalisera verksamheter och öka kapaciteten i befintli...

Pris: 375 kr + moms

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna har tagit fram riktlinjer för att förenkla hanteringen av andrahandsupplåtelser. Målet med riktlinjerna är att göra hanteringen mer enhetlig och skapa tydliga praxis...

Pris: 40 kr + moms

tvattstugans_abc_650_6587167

Tvättstugans ABC

”Tvättstugans ABC” är tänkt att vara ett stöd i processen som föregår projekteringen av tvättstugan, och innehåller inte avsnitt om projektering och upphandling...

Pris: 300 kr + moms

Riktlinjer vid in- och avflyttning

Riktlinjer vid in- och avflyttning

Dessa ”Riktlinjer vid in- och avflyttning” tydliggör vad som gäller vid in- och avflyttning till och från bostadslägenheter. I riktlinjerna finns information om bland annat besiktning, underhållsansvar och vårdplikt, normalt och onormalt slitage ...

Pris: 40 kr + moms

10A Hyreskontrakt för bostadslägenhet

10A Hyreskontrakt för bostadslägenhet

Denna mall avser uthyrning av en bostadslägenhet. Avtalet är framförhandlat med Hyresgästföreningen Riksförbundet och Konsumentverket. För det fall att man avser hyra ut en lägenhet för att använda som studentbostad, används Formulär 10S.

Pris: 240 kr + moms

6F Indexklausul för lokal. Set om 5 st

6F Indexklausul för lokal. Set om 5 st

Denna blankett används för att reglera i vilken utsträckning hyra och tillägg ska justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex.

Pris: 320 kr + moms

88 Klausul om avfallshantering för lokal. Set om 5 st

88 Klausul om avfallshantering för lokal. Set om 5 st

Detta formulär används för att reglera vilken fördelning som gäller mellan hyresvärden och hyresgästen när det gäller att ta hand om hyresgästens avfall. Det ifyllda formuläret biläggs sedan till ett lokalhyreskontrakt.

Pris: 200 kr + moms

69 Bilaga till klausul om brandskydd. Set om 5 st

69 Bilaga till klausul om brandskydd. Set om 5 st

Denna blankett utgör ett redskap för en hyresvärd och en hyresgäst till att sinsemellan fördela ansvaret för tekniska brandskyddsåtgärder. Formuläret kan fogas till brandskyddsklausulen, Formulär nr 68, som biläggs lokalhyresavtalet...

Pris: 200 kr + moms

68 Brandskyddsklausul för lokalhyresavtal. Set om 5 st

68 Brandskyddsklausul för lokalhyresavtal. Set om 5 st

Denna klausul reglerar parternas ansvar för att vidta tekniska brandskyddsåtgärder och systematiskt brandskyddsarbete och är framförhandlat med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Även blankett nr...

Pris: 200 kr + moms

13 Besiktningsinstrument. Block 50 blad

13 Besiktningsinstrument. Block 50 blad

Block om 50 sidor med blanketter som är tänkta att vara ett hjälpmedel vid besiktningar och fungerar efter det har fyllts i som ett protokoll över en genomförd besiktning.

Pris: 240 kr + moms

25 av 28