Fastighetsägarna

Alla titlar

Riktlinjer vid in- och avflyttning

Riktlinjer vid in- och avflyttning

Dessa ”Riktlinjer vid in- och avflyttning” tydliggör vad som gäller vid in- och avflyttning till och från bostadslägenheter. I riktlinjerna finns information om bland annat besiktning, underhållsansvar och vårdplikt, normalt och onormalt slitage ...

Pris: 40 kr + moms

10A Hyreskontrakt för bostadslägenhet

10A Hyreskontrakt för bostadslägenhet

Denna mall avser uthyrning av en bostadslägenhet. Avtalet är framförhandlat med Hyresgästföreningen Riksförbundet och Konsumentverket. För det fall att man avser hyra ut en lägenhet för att använda som studentbostad, används Formulär 10S.

Pris: 240 kr + moms

6F Indexklausul för lokal. Set om 5 st

6F Indexklausul för lokal. Set om 5 st

Denna blankett används för att reglera i vilken utsträckning hyra och tillägg ska justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex.

Pris: 320 kr + moms

88 Klausul om avfallshantering för lokal. Set om 5 st

88 Klausul om avfallshantering för lokal. Set om 5 st

Detta formulär används för att reglera vilken fördelning som gäller mellan hyresvärden och hyresgästen när det gäller att ta hand om hyresgästens avfall. Det ifyllda formuläret biläggs sedan till ett lokalhyreskontrakt.

Pris: 200 kr + moms

69 Bilaga till klausul om brandskydd. Set om 5 st

69 Bilaga till klausul om brandskydd. Set om 5 st

Denna blankett utgör ett redskap för en hyresvärd och en hyresgäst till att sinsemellan fördela ansvaret för tekniska brandskyddsåtgärder. Formuläret kan fogas till brandskyddsklausulen, Formulär nr 68, som biläggs lokalhyresavtalet...

Pris: 200 kr + moms

68 Brandskyddsklausul för lokalhyresavtal. Set om 5 st

68 Brandskyddsklausul för lokalhyresavtal. Set om 5 st

Denna klausul reglerar parternas ansvar för att vidta tekniska brandskyddsåtgärder och systematiskt brandskyddsarbete och är framförhandlat med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Även blankett nr...

Pris: 200 kr + moms

13 Besiktningsinstrument. Block 50 blad

13 Besiktningsinstrument. Block 50 blad

Block om 50 sidor med blanketter som är tänkta att vara ett hjälpmedel vid besiktningar och fungerar efter det har fyllts i som ett protokoll över en genomförd besiktning.

Pris: 240 kr + moms

12C Hyreskontrakt för lager, förråd. Set om 5 st

12C Hyreskontrakt för lager, förråd. Set om 5 st

Formuläret är avsett att användas för upplåtelse av enklare lokaler som lager, förråd eller motsvarande. För det fall att man vill reglera upplåtelsen mer i detalj, innehåller Fastighetsägarnas mall 12B.2 mer omfattande villkor.

Pris: 480 kr + moms

x_sno_och_is_pa_tak_6562034

Snö och is på tak. Handbok

I "Snö och is på tak. Risker och riktlinjer", främst riktad till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, beskrivs de risker som finns för att snö- och isras ska uppstå...

Pris: 280 kr + moms