Komponentredovisning av fastigheter

Komponentredovisning av fastigheter

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

Kravet på komponentredovisning regleras i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning ”Årsredovisning och koncernredovisning”, det så kallade K3-regelverket. Enligt Bokföringsnämnden är fastigheter sådana tillgångar som lämpar sig för komponentindelning.

”Komponentredovisning av fastigheter” är en vägledning som tar upp exempel och resonemang kring komponentmetoden – en ändring av värderingsprinciper och sättet att redovisa tillgångar.

Komponentindelning av en bostadsfastighet innebär i korthet att en uppdelning först görs på huvudkomponenterna mark, markanläggning och bostadsbyggnad. Byggnaden delas i sin tur upp i betydande komponenter som stomme, stammar, fasad med mera.

Varje byggnadskomponent skrivs sedan av under dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna görs per komponent eftersom utgångspunkten i komponentmetoden är att varje identifierad komponent är en tillgång.

I den mer traditionella metod som har tillämpats fram till övergången till komponentmetod har hela byggnaden setts som en tillgång. Sättet att redovisa utgifter för underhållsåtgärder förändras också.


Art nummer: 6587159

Utgivningsår: 2013

Utgivare: SABO

Antal sidor: 24

Kategori: Fastighetsekonomi