Hyres- och fastighetsjuridik

Alla titlar

kop_av_bostadsratt_6068203

Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet...

Pris: 529 kr + moms

fastighetsformedling_ovningsbok_6144052

Övningsbok Fastighetsförmedling. Utg 3

Övningsboken utgör ett komplement till läroboken Fastighetsförmedling av samma författare. Övningsboken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna...

Pris: 263 kr + moms

hyra_och_annan_nyttjanderatt_till_6068196

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. Utg 9

I boken redogörs för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomrätt och bostadsrätt behandlas. Denna nionde upplaga har aktualiserats främst med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.

Pris: 570 kr + moms

allmanna_fastighetsratten_6068195

Allmänna fastighetsrätten. En introduktion. Utg 5

Boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och behandlar i första hand huvudfrågor inom ämnet. I boken behandlas regler om vad som utgör: fast egendom regler om köp, gåva och byte av fast egendom regler om servitut och nyttjanderätter...

Pris: 246 kr + moms

rattfallssamling_i_fastighetsratt_6068194

Rättsfallssamling i fastighetsrätt. Utg 8

Boken innehåller en sammanställning rättsfall på fastighetsrättens område. Den är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrätt på juristutbildningen men är också nyttig för den som vill få fördjupade kunskaper inom o...

Pris: 317 kr + moms

speciell_fastighetsratt_miljobalken_6039208

Speciell fastighetsrätt Miljöbalken. Utg 12

Boken behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten.

Pris: 426 kr + moms

bostadsrattsforeningar_6074137

Bostadsrättsföreningar

Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas och föreningens rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har och mycket annat som gäller bostadsrättsföreningen.

Pris: 433 kr + moms

hyra_av_bostad_och_lokal_6039630

Hyra av bostad och lokal. Utg 2

I boken behandlas avtalstyperna bostadshyra och lokalhyra. I beskrivning och analys av regelverket har stor tonvikt lagts vid lagförarbetena för att lagstiftarens intentioner komma till tydligt utttryck...

Pris: 508 kr + moms

bostadshyresavtal_i_praktiken_6068190

Bostadshyresavtal i praktiken. Utg 5

Boken är en koncentrerad handledning som tilltillgängligt beskriver olika situationer som hyresgäster och hyresvärdar ställs inför samt vilka regler som som då gäller. Boken innehåller även rättsfall och formulär för avtal och uppsägningar med mera...

Pris: 613 kr + moms

fastighetsformedling_6108216

Fastighetsförmedling. Utg 5

Boken har tre huvudspår: juridik, förestagsekonomi samt praktik. Fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som berör mäklarens arbete behandlas utförligt...

Pris: 436 kr + moms

forfattnignssamling_i_fastighetsratt_6068189

Författningssamling i fastighetsrätt 2018

Boken innehåller grundläggande och centrala författningar på fastighetsrättens område. Vissa författningar återges endast i utdrag för att hålla samlingen lättöverskådlig.

Pris: 283 kr + moms

fastighetstransaktioner_i_praktiken_6068185

Fastighetstransaktioner i praktiken. Utg 2

Boken ger en allmänn orientering om reglerna och hanteringen av alla de olika formerna för fastighetstransaktioner. Vad som gäller i olika situationer och hur handlingar ska upprättas...

Pris: 557 kr + moms

hyra_arrende_bostadsratt_6039590

Hyra, Arrende och Bostadsrätt

I boken behandlas regler rörande arrende, bostadstätt, hyra, tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. I första hand berör boken relationen mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare, men i viss mån även hur en nyttjanderätt s...

Pris: 449 kr + moms

fel_i_bostadsratt_6068182

Fel i bostadsrätt

För den som säljer sin bostadsrätt är problem vanligt förekommande och rättsområdet fel i bostadsrätt är bristfälligt. Boken är tänkt att ge vägledning vid de rättsliga tvister som kan uppkomma när någon köper eller säljer en bostadsrsätt...

Pris: 271 kr + moms

styrelsearbete_i_bostadsrattsforeningar_6074132

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar

Boken handlar om hur styrelsearbetet ska skötas praktiskt på bästa sätt. Huvudfokus ligger på juridiska frågor t.ex. ledamöternas ansvar. Här ges också tips om mötesteknik, protokoll och kallelser.

Pris: 330 kr + moms

kopa_bostad_6144026

Köpa bostad

Att köpa bostad är en av de största investeringarna vi gör. Boken ger mycket kunskap för att kunna fatta rätt beslut avseende allt det som påverkar oss i samband med ett bostadsköp...

Pris: 393 kr + moms

kommersiell_hyresratt_6068176

Kommersiell hyresrätt

Boken behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyresrätten och beskriver besvärliga frågor kring till exempel reglerna om besittningsskydd och skadestånd i lokalhyresförhållanden.  Denna fjärde utgåva har uppdaterats fram till hösten 2016...

Pris: 642 kr + moms

upphandling_av_innovation_och_mervarde_6020456

Upphandling för innovation och mervärde

Den offentliga sektorn upphandlar årligen varor, tjänster, verksamheter och byggentreprenader för nästan 20 procent av Sveriges totala konsumtion. Om upphandlande myndigheter ger leverantörer förutsättningar att ta fram nya lösningar kan det bidra ti...

Pris: 130 kr + moms

fastighetsmaklarlagen_en_kommentar_6068174

Fastighetsmäklarlagen. En kommentar

Boken beskriver och kommenterar utförligt fastighetsmäklarlagens (2011:666) paragrafer i tur och ordning. Utvecklingen har beaktats till och med den 1 september 2016 liksom redovisning av litteratur och rättspraxis. Detta är den fjärde utgåvan.

Pris: 705 kr + moms

fel_i_fastighet_6235006

Fel i fastighet. Utg 4

I boken redogörs ingående för felreglerna, köparens undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt och påföljderna vid fel i fastighet. Denna fjärde utgåva innehåller nya rättsfall bland annat vad gäller enstegstätad putsfasad och förorenad mark...

Pris: 547 kr + moms

hyrestvister_arrendetvister_och_bostadsrattstvister_6068161

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Boken ger kunskap om processen inför hyresnämnderna, arrendenämnderna och hovrätten i hyres- och arrendetvister. De processuella rättsreglerna gås igenom med de materiella reglerna som bakgrund...

Pris: 829 kr + moms

kop_och_formedling_av_bostadsratt_6068160

Köp och förmedling av bostadsrätt

De köprättsliga frågorna rörande bostadsrätt är speciella eftersom de regleras av en köplag som snarare är skriven med inriktning på fysiska saker än på nyttjanderätter, men är sparsamt behandlade i litteraturen...

Pris: 529 kr + moms

ideella-varden-i-fastighetsratten

Ideella värden i fastighetsrätten

Ideella värden, särskilt i fastighetsrätten är ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen. Boken ”Ideella värden i fastighetsrätten” upp frågor som skadestånd och expropriationsersättning för affektionsvärden, boendevärden, mi...

Pris: 557 kr + moms

Aff-definitioner 15 - Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.

Aff-definitioner 15

Uppdateringen av Aff-definitioner har haft följande utgångspunkter: Ett helhetsgrepp har tagits kring termerna som rör drift och underhåll Samordning av termer med BKK har lett till att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats...

Pris: 645 kr + moms

25 av 55