El, tele och transport

Alla titlar

daylighting_and_lighting_6108230

Daylighting and lighting

Good daylighting of building interiors not only promotes low energy use, it has the potential to (re)connect humans to the natural cycle of day and night, which promotes health and well-being...

Pris: 405 kr + moms

norm_for_omradesskydd_6591051

SSF 1087:1 Områdesskydd - klassning och utförande

Ett områdesskydd ska markera en gräns för att förhindra obehöriga att beträda det skyddade området. Risk och behovsanalys utifrån inbrottssäkerhet ligger till grund för klassningen enligt SSF 1087...

Pris: 446 kr + moms

norm_avseende_larmcentraler_6591050

SSF 136:5 Larmcentraler

Reglerna omfattar larmcentraler som yrkesmässigt utför bevakning åt annan genom att via teknisk tillsyn mottager och förmedlar larm. I första hand från automatiska inbrotts- och överfallslarmanläggningar enligt SSF 130 samt brandlarmanläggningar utfö...

Pris: 652 kr + moms

norm_avseende_kamerabevakningssystem_cctv_6591049

SSF 1060:3 Kameraövervakningssystem CCTV

Denna norm omfattar hela processen för ett kamerabevakningssystem. Från risk- och behovsanalys, projektering och installation samt utbildning, driftsättning och dokumentation...

Pris: 591 kr + moms

ebr_natstationer_12_24_04_kv_6014062

EBR Nätstationer 12-24/0,4 kV. KJ 59:19

Denna EBR-publikation KJ59:19 ersätter tidigare utgåva KJ59:58. Det är grundläggande att beställare av nätstation har en strategi, för rätt utrustningsnivå för respektive nätstationstyp och nätstruktur, samt värdering av miljöbelastning vid valet av ...

Pris: 728 kr + moms

ljussattning_av_broar_tunnlar_6984020

Ljussättning av broar och tunnlar

”Ljussättning av broar och tunnlar” fokuserar på en av arkitekternas viktigaste faktor – ljuset. Som en del av tunnel- och broarkitektur spelar ljussättningen flera roller – för säkerhet och orienterbarhet, för upplevelser av trygghet och attraktivit...

Pris: 292 kr + moms

sek_hb457_solceller_6159036

SEK hb 457 Solceller. Råd och regler

Den nya solcellshandboken ger råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Läs om dimensionering och komponentval och om installation, inkoppling och idrifttagning...

Pris: 359 kr + moms

ebr_fordelningsstationer_6014059

EBR Fördelningsstationer. KJ 58:18

Vägledningen är ett tekniskt stöd vid planering och byggnation av fördelningsstationer med normal spänningsnivå 10-130 kV.

Pris: 824 kr + moms

sek_hb_456_maskinhandboken_6159034

SEK hb 456 Maskinhandboken. Utg 1

Den helt nya Maskinhandboken varvar användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd. Den ger också praktisk vägledning till fordringarna i SS-EN 60204-1 och i andra standarder som kan gälla för maskiner...

Pris: 778 kr + moms

ljusdesign_och_rumsgestaltning_6108223

Ljusdesign och rumsgestaltning

Att uppfatta rum visuellt är inte alls samma sak som att utgå från det fysiskt mätbara rummet. Kan ljuset påverka den sociala dynamiken i ett rum? Hur kan man öka trygghetskänslan på en plats? I boken varvas teori om perception, ljus och rum med prak...

Pris: 396 kr + moms

praktisk_sakerhet_6591048

Praktisk säkerhet. Utg 6

Boken är en praktiskt, grundläggande inriktat handledning för den som arbetar inom en verksamhet med att bygga och upprätthålla en god säkerhet. En utmaning för den som arbetar med detta är att med små medel etablera en så god säkerhet att skadekostn...

Pris: 406 kr + moms

nya_belysningsboken_6039676

Nya belysningsboken så ljussätter du utomhus

Den här boken vill inspirera till skapande med hjälp av ljus. I boken presenteras olika miljöer med såväl permanenta belysningsinstallationer som tillfälliga ljusexperiment...

Pris: 229 kr + moms

ebr_jordningskonstruktioner_04_24kv_6014058

EBR Jordningskonstruktioner 0,4 - 24 kV. K 25:18

Denna EBR-rapport ersätter K 25:10 och innehåller konstruktionsanvisningar för jordningar i luftlednings- och jordkabelnät max 24 kV samt för nätstationer. Skriften behandlar skyddsjordning och funktionsjordning i separata avsnitt.

Pris: 515 kr + moms

norm_avseende_inbrottsskyddande_lasenheter_for_6591046

SSF 3522:2 Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering

Normen är framtagen som ersättare för den tillbakadragna svenska standarden SS 3522 utgåva 4. I denna norm sammanställs och klassas egenskaper hos låskomponenter som individuellt har angivits i flera andra normer...

Pris: 506 kr + moms

el_och_elsakerhet_6039672

El och elsäkerhet

Hur distribueras el och vad är elkvalitet? Hur fungerar proppsäkringar och jordfelsbrytare? Innehållet i boken omfattar bland annat elanläggningar, ett exempel på dimensionering, säkringar, potentialutjämning och vagabonderande ström...

Pris: 255 kr + moms

ebr_byggmetoder_vid_ombyggnad_av_12_24kv_luftledningar_6014057

EBR Byggmetoder vid ombyggnad av 12-24 kV luftledningar. A 301:18

Innehavaren av en starkströmsanläggning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges ...

Pris: 700 kr + moms

elektromekanisk_lasanlaggning_6591044

SSF 210:3 Elektromekanisk låsanläggning

I Stöldskyddsföreningens norm SSF 210, utgåva 3, beskrivs de regler som gäller för fast installerad trådbunden elektromekanisk låsanläggning. Reglerna innehåller krav på projektering och installation av den elektromekaniska låsanläggningen...

Pris: 730 kr + moms

ebr_handbok_for_arbete_i_utsatta_situationer_6014056

EBR Handbok för arbete i utsatta situationer. HMS 11:18

I energibranschens anläggningar genomförs både underhåll och akut felavhjälpning kontinuerligt. Skriften riktar sig till arbete i anläggningar där det finns en komponent av oönskad stress, utökad press av social karaktär eller förhöjd risk för brott...

Pris: 858 kr + moms

ebr_markning_av_anlaggningsdelar_6014055

EBR Märkning av anläggningsdelar. K 35:18

Att innehavaren av elanläggning ska skylta anläggningen är reglerat i regelverk och föreskrifter. Skyltning ska tillsammans med övrig dokumentation skapa en tydlig bild för hur elanläggningen är uppbyggd...

Pris: 458 kr + moms

ss_en_81_20_2014_6053599

SS-EN 81-20:2014 Säkerhetsregler Hissar

1.1 Denna standard anger säkerhetsregler för permanent installerade nya person- eller varupersonhissar, utförda som drivskivehissar, trumhissar, kedjehissar eller hydraulhissar, med hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods oc...

Pris: 1 675 kr + moms

syn_belysning_i_arbetslivet_6565186

Syn och belysning i arbetslivet

Boken beskriver synergonomiska principer grundade på synfysiologi och belysningslära. Åtgärderna grundas på de specifika förhållanden och de arbetstagare som finns på varje enskild arbetsplats...

Pris: 300 kr + moms

ebr_krav_rad_och_rekommendationer_vid_stolpklattring_6014054

EBR Stolpklättring. IN 071:18

Denna handling fungerar som ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare i att identifiera risker vid stolparbete och klättring och ge förslag på hur risker kan hanteras...

Pris: 358 kr + moms

askskyddshandboken_sek_hb_452_6159033

SEK hb 452 Åskskyddshandboken. Utg 1

När man ska välja, dimensionera och konstruera ett åskskyddssystem för en byggnad finns nu Åskskyddshandboken som hjälp. Åskskyddshandboken är en nyskriven vägledning för beställare, konsulter, arkitekter, elinstallatörer och besiktningsingenjörer...

Pris: 678 kr + moms

25 av 106