Kontrolljournal Automatiska brandlarmsystem 10-pack. Enligt kraven i Svenska Brandskyddsföreningnes Regler öfr automatisk brandlarmanläggning SBF 110.

Kontrolljournal Automatiska brandlarmsystem 10-pack

I lager

Pris: 362 kr + moms

Snabb leverans

Kontrolljournalen för Automatiska brandlarmsystem är utformad enligt kraven i Svenska Brandskyddsföreningens regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110

Alla skötselåtgärder av en brandlarmsanläggning ska dokumenteras i en särskild kontrolljournal som ska förvaras vid centralutrustningen eller brandförsvarstablån. Noteringar kan göras av anläggningsskötare, anläggarfirma, servicefirma, besiktningsfirma eller räddningstjänst.

I kontrolljournalen ska månadsprov och kvartalsprov noteras med angivande av vilka sektioner, detektorer mm som provats. Avvikelser från normalläget undersöks och åtgärdas snarast.

Alla händelser av vikt ska noteras och EIOs kontrolljournal är utformad för att underlätta detta arbete och samtidigt säkerställa att inget missas.


Art nummer: 6013150

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Antal sidor: 45

Kategori: Installationer