Konstruktion och stomme

Alla titlar

byggkonstruktion_regel_och_formelsamling_6144068

Byggkonstruktion. Regel- och formelsamling. Utg 4

Avsnitten i boken tar upp alla delar som ingår vid dimensionering av enklare fall; laster, betong- och träkonstruktioner och byggstatik. Boken är framtagen tillsammans med läroboken Byggkonstruktion där innehållet baseras på Eurokod och EKS 11.

Pris: 203 kr + moms

byggkonstruktion_6144067

Byggkonstruktion. Utg 4

Boken behandlar grundläggande konstruktionsteknik för byggnader och anläggningar. Byggkonstruktion inleder med att beskriva principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion...

Pris: 527 kr + moms

egenkontroll_av_brandskyddet_6537191

Egenkontroll av brandskyddet

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande...

Pris: 713 kr + moms

formler_tabeller_6114050

Formler och tabeller för byggkonstruktion enligt eurokoderna 2019

Denna formel- och tabellsamling är i första hand avsedd för skolor med undervisning i byggkonstruktion. Ingår i ett läromedelspaket som består av ”Byggkonstruktion enligt eurokoderna”, ”Stålkonstruktion enligt eurokoderna” och ”Träkonstruktion enligt...

Pris: 275 kr + moms

trakonstruktion_enligt_eurokoderna_losningsforslag_6114046

Träkonstruktion enl eurokoderna 2019

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för träkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner” som berör allmänna regler och regle...

Pris: 310 kr + moms

stalkonstruktion_enligt_eurokoderna_6114045

Stålkonstruktion enl eurokoderna 2019

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för stålkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och reg...

Pris: 275 kr + moms

byggkonstruktion_enligt_eurokoderna_6114044

Byggkonstruktion enligt eurokoderna 2019

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för byggkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på ”Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (SS-EN 1990)”, de delar av ”Eurokod...

Pris: 265 kr + moms

radonboken_befintliga_byggnader_6299012

Radonboken. Befintliga byggnader

Radonboken – Befintliga byggnader är uppdaterad med anledning av EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) som har implementerats i svensk lagstiftning.Ändringen berör framförallt radon på arbetsplatser...

Pris: 495 kr + moms

allmanna_foreskrifter_for_stalkonstruktioner_6011032

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

Syftet med vägledningen är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner...

Pris: 295 kr + moms

radonboken_nya_byggnader_6299020

Radonboken. Nya byggnader

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts för radon både i hemmet och på arbetsplatsen. Föregående upplaga av Radonboken - Nya byggnader kom för 15 år sedan och det har skett stora förändringar i regelverken sedan dess...

Pris: 482 kr + moms

mekanik_1_6144058

Mekanik I - Statik och partikeldynamik. Utg 3

Boken utgör den första delen i den aktuella framställningen av den grundläggande mekaniken. Mekanik I behandlar statiken och partikeldynamiken. Mekanik II ägnas åt partikelkinematiken och dynamiken i accelererande referensramar, partikelsystem, stela...

Pris: 513 kr + moms

husbyggnadsprocessen_6039757

Husbyggnadsprocessen

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnadsprocessen på Bygg- och anläggningsprogrammet, såsom husbyggnadsmaterial och deras egenskaper, verktyg och maskiner, ritningar och arbetsbeskrivningar, entreprenörskap och företagande, sä...

Pris: 549 kr + moms

bygga_battre_billigare_6039756

Bygg Bättre Billigare

Boken tar ett kritiskt helhetsgrepp om husbyggandeet i Sverige. Det finns beprövad teknik för att minska bygg- och boendekostnaderna. Boken ger vägledning för alla som vill uppnå bästa möjliga boende...

Pris: 597 kr + moms

praktiskt_husbyggnadsteknik_6144056

Praktisk husbyggnadsteknik. Utg 3

Boken ger en överskådlig beskrivning av hur ett hus kommer till och vilka komponenter som ingår i byggnaden. Det första avsnitten beskriver kortfattat hur byggnadstekniken kommer in i byggprocessen...

Pris: 320 kr + moms

vattendimsystem_6537188

SBF 503:1 Regler för vattendimsystem

Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske...

Pris: 640 kr + moms

bevaxning_pa_malade_trafasader_6978022

SP R 2009:11 Beväxning på målade träfasader

Rapporten redovisar på ett populärt sätt vetenskapliga fakta om mikroorganismer levnadsbetingelser och betydelse för estetisk och funktionell påverkan. Skriften innehåller också rekommendationer för behandling av ytor som fått beväxning av mikroorgan...

Pris: 75 kr + moms

sand_6039740

Sand - de små kornens material

Sand är ett vardagligt material som alla känner till. De flesta av oss förknippar sand med en badstrand. Ur geologisk synpunkt är sand inget annat än korn av storleken från 0,06 mm till 2 mm...

Pris: 309 kr + moms

las_och_utrymningsvagar_2019_6537186

Lås och utrymningsvägar 2019

Utrymningssäkerhet kontra inbrottsskydd diskuteras ofta mellan nyttjare, räddningstjänsten och försäkringsbolagen. I boken föreslås lämpliga lösningar för att, så långt det är möjligt, få utrymnings- och säkerhetssystem som ger både god utrymningssäk...

Pris: 495 kr + moms

insatsplan_6537185

Insatsplan 2019

Att ha tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats...

Pris: 699 kr + moms

25 av 306