Brand

Alla titlar

brandsaker_byggarbetsplats_6537194

Brandsäker byggarbetsplats. Handbok

Reglerna för Brandsäker byggarbetsplats, SBF 505:1, syftar främst till att underlätta kravställning i samband med upphandling och kontraktsskrivning. Handboken Brandsäker byggarbetsplats ska förtydliga innebörden av de brandskyddskrav som finns i reg...

Pris: 495 kr + moms

boendesprinklersystem_2019_6537193

Boendesprinklersystem 2019. Regler och Standard

Skriften innehåller den svenska översättningen av standarden SS-EN 16925:2018 och regelverket SBF 501:2. Tillsammans ger de en heltäckande sammanställning över lämpliga krav på boendesprinklersystem...

Pris: 1 995 kr + moms

regler_for_boendesprinklersystem_sbf_501_2_6537192

SBF 501:2 Regler för boendesprinklersystem

Ett boendesprinklersystem är ett sprinklersystem vars främsta uppgift är att rädda liv. Dessutom skyddar det effektivt mot stora egendomsskador och bidrar till en bättre miljö. Över 100 års erfarenhet visar att vi kan lita på sprinkleranläggningar...

Pris: 450 kr + moms

egenkontroll_av_brandskyddet_6537191

Egenkontroll av brandskyddet

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande...

Pris: 713 kr + moms

panik_och_nodutrymningsbeslag_2019_6537190

Panik- och nödutrymningsbeslag 2019

Det är viktigt att människor ska kunna utrymma från en byggnad vid en brand. Det är också viktigt att obehöriga inte kan ta sig in i en byggnad. I boken behandlas grundläggande krav och funktioner på panik- och nödutrymningsbeslag...

Pris: 495 kr + moms

vattendimsystem_6537188

SBF 503:1 Regler för vattendimsystem

Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske...

Pris: 640 kr + moms

las_och_utrymningsvagar_2019_6537186

Lås och utrymningsvägar 2019

Utrymningssäkerhet kontra inbrottsskydd diskuteras ofta mellan nyttjare, räddningstjänsten och försäkringsbolagen. I boken föreslås lämpliga lösningar för att, så långt det är möjligt, få utrymnings- och säkerhetssystem som ger både god utrymningssäk...

Pris: 495 kr + moms

insatsplan_6537185

Insatsplan 2019

Att ha tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats...

Pris: 699 kr + moms

regler_for_trycksatt_stigarledning_6537184

SBF 504:1 Regler för trycksatt stigarledning

I Boverkets regler har sedan BBR 19 införts att trycksatta stigarledningar bör installeras  för byggnader med en byggnadshöjd över 40 meter. Regelverket SBF 504:1 beskriver hur en trycksatt stigarledning kan utformas...

Pris: 450 kr + moms

sbf_142_2_anslutning_och_provning_6537183

SBF 142:2 Vattensprinklersystem

Ett korrekt utfört sprinklersystem bidrar till att minska brandskadekostnader och att rädda liv. Regelverket visar hur allmänna vattenledningsnät kan användas för brandsläckning med vattensprinklersystem samt anger lämpligt utförande för en sådan ans...

Pris: 290 kr + moms

fire_safety_in_timber_buildings_ebok

E-BOK Fire safety in timber buildings

The guideline is focusing on structural fire design by providing the latest detailed guidance on separating and load-bearing functions of timber structures under standard fire exposure...

Pris: 500 kr + moms

kontrolljournal_utrymningslarm_med_talat_meddelande_6002023

Kontrolljournal Utrymningslarm - 10 ex/bunt

En väl ifylld kontrolljournal ökar avsevärt möjligheten att upprätthålla funktionen på en säkerhetsanläggning. Månadsprov och kvartalsprov ska noteras i kontrolljournal med angivande av vilka sektioner, detektorer m.m. som provats...

Pris: 362 kr + moms

anvisningar_for_besiktningsman_for_brandskyddsanlaggningar_6537182

SBF 141:4 Anvisningar för besiktningsman

I Brandskyddsföreningens regelverk för brandlarm-, vattensprinkler- och gassläcksystem anges att anläggningen ska leveransbesiktigas och därefter årligen revisionsbesiktigas...

Pris: 1 586 kr + moms

brandlarm_system_komponenter_stotsel_6537181

Brandlarm - System, komponenter och skötsel

När man installerar en anläggning för brandlarm så är det väsentligt att den blir planerad, projekterad och installerad på korrekt sätt, rätt detektor på rätt plats...

Pris: 413 kr + moms

rules_for_fire_alarms_6537180

SBF 110:8 Rules for fire alarms

SBF 110:8 is a revision of the entire rule; SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning (SBF 110:7 Rules for fire alarm systems) and parts of the Swedish Fire Protection Association’s recommendation Utrymningslarm 2015 (Evacuation Alarm 2015) have been ...

Pris: 520 kr + moms

brandsakra_hus_6978021

Brandsäkra trähus. Utg 3

Handboken ger kunskap och vägledning om alla aspekter som är viktiga för att kunna konstruera, dimensionera och utforma olika konstruktionsdetaljer för brandsäkra trähus...

Pris: 700 kr + moms

boendesprinkler_raddar_liv_6978012

Boendesprinkler räddar liv

Handboken introducerar boendesprinklers på bred front och förklarar teknikens möjligheter, fördelar och värde för fackmän. Handboken innehåller även råd och riktlinjer anpassade till svenska förhållanden.

Pris: 300 kr + moms

hallbart_brandskydd_6050005

Hållbart brandskydd

Handboken beskriver hur man kan fatta medvetna beslut om hållbara åtgärder inom det brandtekniska området. Hållbart brandskydd visar också hur olika brandtekniska utformningar kan jämföras med varandra ur ett hållbarhetsperspektiv, klimatpåverkan vid...

Pris: 690 kr + moms

kontrolljournal_for_brandanlaggning_6537179

Kontrolljournal brandlarmanläggning

I kontrolljournalen noterar anläggningsskötare, anläggarfirma, servicefirma och besiktningsfirma olika kontroller/händelser som sker i brandlarmanläggningen.

Pris: 104 kr + moms

heta_arbeten_6537178

Heta arbeten Tillstånd-Säkerhetsregler Block 15 ex

Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen utse en tillståndsansvarig. Blocket innehåller 15 ex av Tillstånd/Kontrollista av Heta Arbeten.

Pris: 80 kr + moms

brandskyddshandboken_utg6_6505010

Brandskyddshandboken. Utg 6

Utvecklingen inom det brandtekniska området går snabbt. Brandskyddshandboken förklarar och förtydligar BBR:s brandskyddsavsnitt. Handboken täcker in alla aspekter på brandskyddet, från projektering till förvaltning och innehåller hela kapitel 5 Brand...

Pris: 1 050 kr + moms

brandsakert_vardboende_6537177

Brandsäkert vårdboende

Gemensamt för alla typer av vårdboendeformer är att de boende har begränsad förmåga att själva agera vid en brand. Vilka krav ställs på brandsäkerheten? Vad behöver personalen kunna om brandsäkerhet? Hur tillämpar man systematiskt brandskyddsarbete? ...

Pris: 419 kr + moms

regler_for_utrymningslarm_med_talat_meddelande_6537174

SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande

Skriften beskriver regelverket SBF 502:1 och vad som gäller för utrymningslarm med talat meddelande. Regelverket togs fram specifikt då SBF 110:7 och  Utrymningslarm 2015 sammanfogades i SBF 110:8...

Pris: 423 kr + moms

25 av 51