Fukt

Alla titlar

bevaxning_pa_malade_trafasader_6978022

SP R 2009:11 Beväxning på målade träfasader

Rapporten redovisar på ett populärt sätt vetenskapliga fakta om mikroorganismer levnadsbetingelser och betydelse för estetisk och funktionell påverkan. Skriften innehåller också rekommendationer för behandling av ytor som fått beväxning av mikroorgan...

Pris: 75 kr + moms

bygga_for_ett_framtida_andrat_klimat_6119945

Bygga för ett framtida ändrat klimat

Det blir alltmer uppmärksammat i bygg- och samhällsbyggnadssektorn att de klimatförändringar som är att vänta kommer att påverka våra byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner...

Pris: 250 kr + moms

fukthandbok_6436004

Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Fukthandbok ger dels rena sakuppgifter såsom konstruktionsanvisningar, beräkningsformler och vissa materialdata dels möjlighet för läsaren att kunna identifiera var fuktproblem kan förekomma...

Pris: 790 kr + moms

fukt-bvl-8

Fukt. BVL 9. Utg 3

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2...

Pris: 495 kr + moms

rotsvampar_i_byggnader_325_6047386

Rötsvampar i byggnader

”Rötsvampar i byggnader” är en modern, vetenskaplig framställning av rötsvampar som kan uppträda i fuktskadade byggnader. Skriften är i första hand ett verktyg för att identifiera de olika arter som kan förekomma och beskriver dessutom var i huset de...

Pris: 195 kr + moms

BYT 8 Fukt i byggnaden

BYT 8 Fukt i byggnaden

Byggteknikseriens åttonde bok, BYT 8, innehåller grundläggande fuktteknik och en praktisk problembaserad tillämpning. Denna bok utgör en grund för den verksamma teknikern eller ingenjören...

Pris: 390 kr + moms

6119702_large_enova

ByggaF. FoU-Väst Rapport 0702

Rapporten redovisar ByggaF, en systematisk metod för att säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerhet genom hela byggprocessen. Här återfinns en mängd hjälpmedel i form av anvisningar, kontrollplaner och checklistor...

Pris: 250 kr + moms

6119302_large_enova

Fuktsäker byggnad

Idag finns kunskap om hur fuktskador i byggnader kan undvikas. Att formulera denna kunskap så att den tillämpas i alla led i bygg- och förvaltningsprocessen bör ligga hos byggherren...

Pris: 250 kr + moms

6108045_large_enova

Vandrande fukt - strålande värme

Denna populärvetenskapliga bok ger på ett lustfyllt sätt insikter i byggnadsfysik - läran om värme, luft och fukt i byggnadens klimatskal, vilket består av byggnadens tak, väggar, fönster och grund...

Pris: 518 kr + moms

T 9:99 Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder

I denna informationsskrift redovisas olika åtgärdsförslag för uteluftventilerade kryprumsgrunder som har drabbats av fuktproblem. I inledningen beskrivs orsaken till att fuktproblem kan uppkomma i uteluftventilerade kryprumsgrunder, samt problembi...

Pris: 212 kr + moms

T 12:95 Uttorkning av byggfukt i betong

En skrift om hur lång tid betongkonstruktioner måste torka efter uppförandet för att man inte skall få skador på angränsande konstruktioner och ytskikt. Innehållet vänder sig till entreprenörer, konsulter och byggherrar...

Pris: 215 kr + moms

6600608_large_enova

T 8:2006 Fuktmätning i byggnader

FuktCentrum, och dess föregångare Fuktgruppen, har gett ut många informationsskrifter om fukt. En enkel översikt över fuktmätning har ingått i en tidigare skrift, men mer konkret information har saknats...

Pris: 212 kr + moms

6600602_large_enova

T 2:2006 Fuktpåverkan på material - kritiska nivåer

Fukt och vattenskador kostar årligen miljardbelopp att åtgärda. Mer än 80 procent av alla byggskador anses bero på fukt - direkt eller indirekt. I denna skrift visas att fukt påverkar många materials egenskaper och ofta medverkar till att bryta ned m...

Pris: 233 kr + moms

T 8:99 Källare

I denna skrift beskrivs olika fuktbelastningar och fuktproblem i källare. Olika åtgärder för att åstadkomma en torr fuktsäker källare redovisas både principiellt och i detalj. Olika lösningar på tilläggsisolering av källare presenteras.

Pris: 217 kr + moms

T 19:98 Fuktdimensionering ger fuktsäkrare byggnader

Bygg rätt från början är ett centralt motto om man vill bygga ett sunt hus. Fuktdimensionering är en hjälp för att lyckas med detta. Fukt orsakar ofta dålig innemiljö och kostnaden för att åtgärda fuktskador uppgår till miljardbelopp årligen...

Pris: 217 kr + moms