Ljud

Alla titlar

om_kontorslandskapens_akustik_arkitektur_6984028

Om kontorslandskapens akustik & arkitektur

”Om kontorslandskapens akustik och arkitektur” är en referensöversikt och en handbok för området som består av två delar. Den första delen innehåller en introduktion till akustikens teori, metodik och begrepp...

Pris: 170 kr + moms

ljudisolering_i_trahus_6978019

Ljudisolering i trähus. SP R 2011:10

Denna rapport handlar om ljudisolering i trähus, främst de tekniska frågorna. Den ger data och beräkningsmodeller för konstruktioner som är speciella för trähus, d v s hus med stomme och ytterväggar av trä...

Pris: 350 kr + moms

ljudisolering_i_trahus_6978014

Ljudisolering i trähus

Handboken ger en bakgrund till byggnadsakustiken i trähus med råd och anvisningar om vad man måste tänka på vid projektering och produktion samt exempel på detaljlösningar som i praktiken visat sig fungera bra. 

Pris: 175 kr + moms

skapa_goda_ljudmiljoer_6020468

Skapa goda ljudmiljöer

Att arbeta strategiskt med trafikbuller och åtgärder är viktigt för att skapa goda ljudmiljöer. Handboken sammanställer dagens kunskap och beskriver åtgärder som begränsar buller från väg- och spårtrafik.

Pris: 140 kr + moms

buller_och_bostadsbyggande_6123037

Buller och bostadsbyggande

Flera förändringar av regler om omgivningsbuller vid planering och byggande av bostäder har införts mellan 2015-2017. Rapporten handlar om uppföljning av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Pris: 100 kr + moms

gronska_och_ljudkvalitet_i_narmiljon_6039570

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Samspelet mellan människan och hennes omgivning, hur vi påverkas av miljö och hur vi kan påverka miljön är det som ligger till grund för landskapsforskning...

Pris: 142 kr + moms

ljud_buller_vibrationer_6254002

Ljud, buller & vibrationer

För att störande buller ska kunna undvikas fordras att man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning...

Pris: 650 kr + moms

bullerskydd_utg4

Bullerskydd. BVL 11. Utg 4

Detta är den fjärde utgåvan av Byggvägledning 11 Bullerskydd. Innehållet är reviderat och omarbetat och ansluter till BBR (Boverkets författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar t o m 2015:3)...

Pris: 495 kr + moms

ljud_och_andra_rum_650_6047462

Ljud och andra rum

”Ljud och andra rum” är en bok om urbana ljudmiljöer, ljudkonst, ljudrum och rumsljud. Texterna i boken ger personliga reflektioner om ljudkvalitet och upplevelse, ljuddesign och akustisk redigering, tekniska lösningar på konstnärliga problem och hur...

Pris: 224 kr + moms

Ljudlig miljö

Ljudlig miljö

”Ljudlig miljö” inspirerar till och ger goda exempel på hur du kan arbeta med ljudmiljön i förskolor och skolmatsalar på ett framgångsrikt sätt. Skriften visar att det verkligen kan fungera...

Pris: 175 kr + moms

Ljud från rörinstallationer

Ljud från rörinstallationer

I ”Ljud från rörinstallationer - en handbok” redovisas några vanliga ljudproblem och lösningar för värme-, vatten- och avloppsinstallationer i bostäder, vårdlokaler, skolor, kontor och liknande...

Pris: 300 kr + moms

BYT 2 Brandteknik och läran om ljud

BYT 2 Brandteknik och läran om ljud

Byggteknikseriens andra bok, BYT 2, innehåller grundläggande kunskap om en byggnads klimatskärmsskydd ur både buller- och brandsynpunkt. Ljudlärans teoretiska del behandlas ur praktisk synvinkel, tillräckligt för användning för den verksamme konsulte...

Pris: 423 kr + moms